Sunndal har mange forutsetninger som er viktig for velstand, utvikling og vekst. Det skyldes naturgitte forutsetninger, generasjoner som har sett mulighetene og satset sammen med bærekraftig styring.

Sunndal skal fortsette å utvikle seg som kommune og skape verdier fremover. Til det arbeidet trenger vi arbeidskraft og kompetanse. Sunndal Høyre vil arbeide aktivt for å gjøre Sunndal attraktiv som bo- og arbeidsstedskommune.

Sunndal Høyre sitt program sier blant annet:

• Gratis barnehage for barn nummer 2. Etablering og tilflytting av unge familier er avgjørende både for å gi næringslivet vekstkraft og for opprettholde kommunens velferdsnivå. Barnehagetilbudet må gjøres mer fleksibelt med kontinuerlig opptak igjennom hele året.

• Gratis skolemåltid til alle i grunnskolen. Dette er viktig både for å gi alle barn likeverdige læringsbetingelser og for å bedre fellesskapsfølelsen i Sunndalsskolen.

• Høyre vil opprettholde og styrke fritidsaktiviteter for ungdom i hele kommunen.

• Trivselstiltak er en viktig del av eldreomsorgen. Både hjemmeboende eldre og sykehjemsbeboere har et udekket behov for sosial aktivisering som vi vil styrke. God trivsel bidrar til god helse.

• Høyre ser viktigheten av frivillighetsarbeidet. Frivillighet er et viktig og bærende bidrag til trivsel og utvikling i alle deler av samfunnet. Dugnadsånden er under press i alle samfunnslag og derfor viktig at kommunen økonomisk bidrar til å stimulere frivillighet.

Frivillighetsarbeidet på tvers av alder, kjønn, etnisitet og kompetanse er vesentlig for helheten i et fellesskap. Det etableres relasjoner og kontakter på tvers som gir en mening utover bare å gjøre noe sammen.  Det har vi mange gode eksempler på.  Frivillighet gir vennskap, kunnskap og trang til ny læring, som i neste omgang gir økt utvikling.

At dugnad skaper resultater som gir nytte og glede for våre innbyggere er det mange gode eksempler på i Sunndal. I de fleste tilfeller så er det skapt verdier som ellers ikke hadde blitt realisert.

Sunndal har et godt virkemiddelapparat, og det skal utvikles videre. Støtte til lag og foreninger som engasjerer, utvikler og skaper helhet for mennesker er en støtte til bolyst og attraksjon.

En stemme til Høyre er en stemme til frivilligheten – godt valg!

Leif Kåre Gustavsen