I forrige uke presenterte kommunal rapport kommunebarometret for 2023. For tredje gang (2015-2019--2023) er Oppdal på topp. For å finne Sunndal må vi ned på nr. 162. Det er ingen grunn til å være fornøyd med en plassering så langt nede.

Kommunebarometret er basert på 151 nøkkeltall innen tolv ulike sektorer. De 12 sektorene som blir vurdert i Kommunebarometret er: Grunnskole, pleie og omsorg, barnevern, barnehage, helse, kultur, sosialtjeneste, økonomi saksbehandling, vann, avløp og renovasjon.

Kommunene vurderes etter en lang rekke indikatorer innenfor hver sektor, som for eksempel avgangskarakterer og eksamensresultat på 10. trinn, frafall i videregående skole, mestringsnivå på ulike trinn, kompetanse til lærere, elever i spesialundervisning, institusjonsplasser i pleie og omsorg, fagutdannede helsearbeidere, saksbehandlingstid, sykehusinnleggelser, andel sosialhjelpsmottakere, bruk av bibliotek, musikkskole, utgifter til pleie og omsorg og mye mer

Kommunebarometret er en god indikator på den kommunale driften.

Sunndals plassering innenfor hver enkelt sektor sammenlignet med Oppdal:

SunndalOppdal
Skole463
Pleie og omsorg17463
Barnevern241130
Barnehage303129
Klima og natur6023
Helse1525
Sosialtjeneste13380
Kultur5750
Saksbehandling28216
Vann,avløp,,renovasjon9812
Økonomi9876
Kostnadsnivå298155

Tabellen viser at Sunndal har et stort forbedringspotensiale på de fleste områder. Hvorfor kommer Sunndal så dårlig ut? Er selvtilfredsheten for stor og fokus på forbedringer for liten?

Sunndal Senterparti, Halvard G. Hagen