Leser i Driva 20/5 at ordfører Ola Heggem mener at videregående skole er et argument for å søke seg til Trøndelag. Han vil slåss for at rindalingene skal kunne gå på skole både i Orkdal, Meldal og Surnadal. Viss en tar utgangspunkt fra Nybø (Rindalsskogen) er det samme avstand til Meldal Videregående skole og Surnadal Vidaregåande skole. Ved en overflytting til Sør-Trøndelag vil alle elevene måtte søke på den skolen de sokner til, for i Sør-Trøndelag er det ikke fritt skolevalg. Hva så med gjesteplassgaranti? Føler meg rimelig sikker på at Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke godtar gjesteplassgaranti for de rindalinger som vil til Surnadal. Det er samme utfordringen som vi dag har overfor de som vil gå på skole i Sør Trøndelag.  Men ved å bli trøndere øker vi reisetida for de fleste ungdommene som går på videregående skole, og nesten ingen får kortere reisetid. Det er etter min mening et tilbakeskritt. Viss det ikke blir satt opp buss må samtlige rindalinger som går på videregående skole bo på hybel.

Hva da med frafallstatistikken? Statistisk sett er frafallet størst hos de som bor på hybel. Og hva vil foreldrene? Vil de ha ungdommen hjem med buss i firetiden, eller sende 16 åringen bort på hybel?

Hva skjer med lokale lag og organisasjoner når alle ungdommene skal bort på hybel? Statistikken sier også at dess yngre de er når de flytter på hybel, dess større er sjansene for at de IKKE flytter tilbake i voksen alder. Slik kan jeg fortsette argumentasjonen.

Jeg bare lurer, og blir bare sittende å lure, men jeg regner med at ordføreren har noen svar på dette når det er et av hovedargumentene for å melde flytting.

Johan Almås, listekandidat

Rindal Arbeiderparti