Dagsaktuell situasjon i kommunen er nyrekruttering og seniorpolitikk.

Molde som de fleste kommuner.

Helse og omsorg trenger mange nye medarbeidere på kort og lengre sikt. Skole, barnehage, oppvekst like så. Svake søkertall til bla.læreryrket denne høsten er egnet til bekymring.

Administrasjonsutvalget i Molde har behandlet sak om seniorpolitikk i møte i juni.

Administrasjonsutvalgets vedtok følgende:

Seniorpolititikk for Molde kommune videreføres. Ordningen med ekstra fridager, seniordager, for ansatte fra 62 år og oppover videreføres, og utvides til 10 dager. Alle ledere med personalansvar følger opp egne ansatte i henhold til vedtatt strategi.

Bakgrunn for saken:

Mangel på arbeidskraft vil være en av kommunens og samfunnets største utfordringer de neste tiårene. Slik også i Molde kommune.

Seniorene har verdifull erfaring og kompetanse. Kommunen er avhengig av denne arbeidskraften for å sikre verdiskaping, gode offentlige tjenester og et trygt velferdssystem. Samtidig kan kommunen styrke omdømmet sitt ved å ta vare på seniorene. Slik kan god seniorpolitikk bidra til både å sikre, og å tiltrekke seg, kompetent arbeidskraft, og stimulere seniorene til å fortsette lenger i arbeid.

Det har lenge vært et uttalt mål fra partene i arbeidslivet at det skal jobbes aktivt med å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen i arbeidslivet, jf. IA-avtalen.

Molde kommune ønsker selvsagt å beholde sine ansatte også etter fylte 62 år. Derfor er det innført avtale om seniorordning. Dette er i tråd med HTA kap.3 pkt. 3.2.3. målsettingen er viktig:

• forebygge uønsket tidligpensjonering

• gjøre det mer attraktivt for seniorer å fortsette lenger i arbeid.

Studier fra ulike arbeidsplasser i Norge viser at eldre og yngre ofte komplementerer hverandre på arbeidsplassen. Ved at gruppene har ulik kompetanse og ferdigheter fyller de forskjellige behov i virksomhetene. Samspillet mellom arbeidstakere med lang erfaring og kunnskap med yngre kolleger, kan i menge tilfeller resultere i at yngre arbeidstakere presterer godt på arbeidsplassen. Det handler både om rekruttering og om å beholde seniorene i jobbene.

Det kan sikkert gjøres enda mer som stimuleringstiltak for rekruttering og for at man ønsker å stå lenger i jobben. Det er i alle fall positivt at det fokuseres aktivt på tiltak, og at det er vilje til å satse på løsninger.

Svein Atle Roset, KrF.