Arbeiderpartiet vil at Sunndal skal være et sted der folk velger å bo. Et sted der innbyggerne trives og kan utfolde seg. Et samfunn bygget på tillit, trygghet og tilhørighet. Et sted med varierte bo- og oppvekstmiljø med gode møteplasser, tilbud og offentlige tjenester. En kulturkommune med en aktiv frivillighet som gjør samfunnet vårt rikere og styrker fellesskapet. Der vi kan nyte friluftslivet i vill og vakker natur. Kort sagt et levende og levedyktig Sunndal som evner å ruste seg for framtida.

Arbeiderpartiet vil derfor legge til rette for flere boliger og et mer variert boligmarked i Sunndal. Vi ønsker at alle bygdene skal være attraktive, med gode idrettsanlegg og samfunnshus som stimulerer til aktivitet. Frivilligheten skal ha gode vilkår, med finansiering og tilrettelegging fra kommunen. Vi vil styrke kulturskolen, og vi vil bygge et levende og tilgjengelig kultur- og samfunnstorg rundt Øratorget der folk og generasjoner kan møtes. Sunndal skal fortsatt være en kommune som satser på kultur.

Så vet vi at det er forskjell i levekår innad i Sunndal. At fattigdom kan føre til at barn blir ekskludert fra viktige sosiale arenaer. Arbeiderpartiet vil at folk i Sunndal skal ha like muligheter til å leve gode liv. Vi vil derfor jobbe for å redusere disse forskjellene. Arbeid og lik tilgang til velferd er de viktigste virkemidlene. Vi skal også jobbe aktivt med den sosiale boligpolitikken og sammen med Husbanken bidra til at flere unge og vanskeligstilte kommer inn på boligmarkedet. Samtidig vil vi bidra til at alle barn får anledning til å delta i ulike aktiviteter.

Arbeiderpartiet vil at Sunndal skal fortsette å ta imot flyktninger, og gi dem et trygt sted å bo og mulighet til å komme i gang med livene sine slik at de kan bli en del av Sunndalsamfunnet. Sunndal skal fortsette med kunnskapsbasert og systematisk arbeid på dette området.

Det er det sterke fellesskapet som best kan forebygge og beskytte oss mot kriser. Som gir oss trygghet i urolige tider. De viktigste beredskapsressursene finnes lokalt. Arbeiderpartiet vil jobbe for å styrke beredskapen slik at Sunndalsamfunnet er godt forberedt til å håndtere kriser, både som følge av klimaendringer og villere vær, og fordi verden rundt oss har blitt mer utrygg.

Sunndal kommune utvikles best når flest mulig deltar. Arbeiderpartiet legger vekt på innbyggermedvirkning, og vil bidra til at vanlige folk, næringsliv, lag, foreninger og ansatte i kommunen kan delta i arbeidet med å finne rett kurs for framtida i Sunndal.

De neste fire årene skal Sunndal Arbeiderparti blant annet:

·      legge til rette for flere boliger og et variert boligtilbud i hele Sunndal, herunder utleieboliger og tilrettelagte boliger

·      legge til rette for tilsyn med, oppgradering og vedlikehold av lekeplasser i hele kommunen

·      aktivt bosette flyktninger, og legge til rette for at de finner trygghet og tilhørighet i Sunndal, og får tilbud om utdanning og arbeid

·      jobbe målrettet for å redusere forskjeller og at færre lever i fattigdom

·      samlokalisere kulturhuset, biblioteket, kommunens servicekontor, frivilligsentralen og ungdomssenteret rundt et levende Øratorg

·      støtte og bidra til møteplasser som lekeplasser, idrettsanlegg og samfunnshus i hele Sunndal

·      være garantist for støtte og gode rammer til «Lady Arbuthnott», Hydro Cup, Hundeklubbens vårutstilling og Sunndal alpinsenter

·      oppgradere gressmatta og tribuneanlegget på Sande stadion

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Arbeiderpartiet ved årets kommunevalg. Godt valg!

Ståle Refstie, Lusie Gjersvoll og 23 listekandidater som stiller til valg for Sunndal Arbeiderparti