Nylig kom årets kommunebarometer fra fagbladet Kommunal Rapport. Dette er en sammenligning av landets kommuner basert på 155 nøkkeltall innen 12 sektorer. Tallene er hentet fra SSBs Kostradatabase, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning. Så vektes og regnes dette sammen til ett tall for den samledede driften i kommunen, og som kommunene rangeres etter. Hensikten er å gi kommunene mulighet til å sammenligne hvor godt de driver, lære av hverandre og finne ut hva som kan gjøres bedre.

Det er bra at vi diskuterer kommunebarometeret. I år havnet Sunndal på 162. plass blant landets 356 kommuner. Men – kommuner med høye inntekter får et «trekk» i kommunebarometeret for dette. Ser i bare på nøkkeltallene, altså bare på hvor gode tjenester Sunndal leverer, havner vi på 131. plass.

Ser vi på de enkelte tjenesteområdene, scorer vi bra innen grunnskole (46. plass), kultur (57. plass), klima- og natur (60. plass), økonomi (62. plass) og vann, avløp og renovasjon (98. plass). Det er bra.

Så scorer vi middels på sosialtjenester (133. plass), helsetjenester (143. plass) og pleie- og omsorg (174. plass). Innen sosialtjenester trekkes vi ned av at mottakere av sosialstønad får stønad «for lenge». Innen helsetjenester trekkes vi ned av at vi har for få fastleger, noe vi jobber hardt for å rette opp, men scorer bra innen fødselsomsorg, psykisk helsetilbud og forebyggende arbeid. Når det gjelder pleie- og omsorg, trekkes vi ned fordi 18% av sykehjemsplassene våre ikke regnes som moderne enerom, selv om vi kommer godt ut på mange andre og viktige måleparametere.

Så scorer vi under middels på barnevern (241. plass), saksbehandling (282. plass), kostnadsnivå (298. plass) og barnehager (303. plass). Plasseringen for barnevern skyldes først og fremst at vi bruker «for mye» penger på barnevernet, og følger opp «for mange» barn. Kostnadsnivået vårt er høyt fordi vi bruker «for mye» penger på skole, pleie- og omsorg, barnehager og helse. Når det gjelder barnehage, trekkes Sunndal ned av lavt antall ansatte med pedagogisk utdanning, men vi har nå ansatt flere, så i dag er dette på plass. Vi trekkes også ned av «for få» minoritetsspråklige barn i barnehage og «for store» barnehager. Samtidig scorer vi godt på antall barnehageplasser og antall barn i barnehage. Her er vi blant de bedre kommunene.

Ut ifra dette, leser jeg at Sunndal gjør mye rett. Jeg leser også at de store satsingene Sunndal nå gjør er riktige. Vi bygger ny sentrumsbarnehage. Vi skal bygge nytt og moderne Helsetun. Vi er blant landets beste kommuner når det gjelder andel ansatte som jobber heltid. Vi satser på lærlinger og etter- og videreutdanning av egne ansatte. Alt dette er viktige saker for Arbeiderpartiet.

Så er ikke Kommunebarometeret fasiten på alt. Vi skal være forsiktig med å bruke dette barometeret ukritisk. Som bladet Samfunn og økonomi skriver, er barometeret noe av et lotteri. Datagrunnlaget som puttes inn, og måten det vektes på kan diskuteres. For eksempel er det slik, at dersom en kommune øker matutgiftene på et sykehjem, synker effektiviteten. Økes frekvensen av fysioterapi eller legebesøk, synker også effektiviteten. Årets vinner av Kommunebarometeret er Oppdal. Nå skal ikke jeg snakke ned den gode naboen vår, men de har jo blant annet sentralisert skolestrukturen sin, og samlet de fleste elevene på en stor sentrumsskole. Sunndal har valgt en mer desentralisert skolestruktur for barnetrinnet. En nylig undersøkelse gjort av TV2 viste også at Oppdal var blant kommunene med fleste personer på venteliste til sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig. Sunndal var blant kommunene med få personer på venteliste.

Lavest mulige driftsutgifter, som noen oppfatter som effektiv drift, er ikke et mål i seg selv. Sunndal har god økonomi. Vi skal bruke pengene vi har på gode tjenester med høy standard til sunndalinger flest. For et levende og levedyktig Sunndal som evner å ruste seg for framtida. Mener nå jeg.

Ståle Refstie