Takk for alle innspill som har kommet inn rundt barnehagesektoren i Sunndal kommune!

Vi ser at det er økt bekymring rundt barnehager i Sunndal kommune. Det er kjempebra at folk ytrer sine bekymringer slik at vi kan ta det til oss, og jobbe for å forbedre våre tjenester. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger også fremover slik at vi kan bedre våre tilbud!

Vår største utfordring

Vi har over tid satset på økt bemanning, noe som medfører at vi i fremtiden vil ha overkapasitet. Selv om vi har økt vår grunnbemanning så mye at vi ligger langt over nasjonalt gjennomsnitt, er sykefravær den største utfordringen vår. Vi ser også at økte forventninger til barnehagens innhold og arbeidsoppgaver sliter på våre ansatte. Barnehagetjenesten har i et forsøk på å løse disse utfordringene, kostet på influensavaksine for våre ansatte, med bakgrunn i det høye smittetrykket og sykefraværet vi opplever for tiden.

Satsing på barnehage

Sentrumsbarnehagen er også en stor satsning i barnehagesektoren og vil være et prosjekt som berører hele kommunen. Et helt nytt barnehagebygg vil gi bedre fysiske arbeidsvilkår til våre ansatte i barnehagesektoren, og være attraktivt med tanke på rekruttering. I dag medvirker eldre bygningsmasse ved Tredal og Holten barnehager til slitasje på ansatte.

Flere tiltak som skal bedre det psykososiale arbeidsmiljøet

Alle barnehagene har opprettet HMS-grupper bestående av verneombud, tillitsvalgt og leder. Her arbeides det med nærværsfaktorer og oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Grunnlaget for dette arbeidet er 10-faktorundersøkelsen som nå er gjennomført i alle barnehagene. 10-faktorundersøkelsen er en anonym spørreundersøkelse som kartlegger ulike faktorer som bidrar til et godt psykososialt arbeidsmiljø. De enkelte barnehagene velger område for videre utvikling basert på vurderinger i HMS-gruppene.

Vi vet at rolleklarhet har stor betydning for arbeidsmiljøet og for den enkelte arbeidstakers trivsel og utvikling. Det er derfor satt i gang et omfattende arbeid basert på involvering av ansatte, der vi sammen skaper tydeligere rolle- og oppgavebeskrivelser. Målet er å skape bedre oversikt og ta ned stresset knyttet til arbeidet vi står i.

Rekruttering

Det publiseres søkerlister og ansettelser i lokale media, og på våre sider. Barnehagetjenesten har gjort mange gode ansettelser det siste halvannet året. Vi har ansatt mange nye pedagoger, og noen ansatte har funnet veien tilbake til barnehagetjenesten, etter å ha prøvd seg på andre arbeidsplasser.

Vi ønsker å beholde så mange som mulig

Selvfølgelig ønsker vi at barnehageansatte blir værende i barnehagen, men ny tid og økt mobilitet kjennetegner de fleste arbeidsplasser. Ansatte som har sluttet i barnehagetjenesten har gått over i viktige stillinger på andre områder i kommunen. Innbyggerne i kommunen tjener mye på flyt av kompetanse mellom tjenesteområdene. Dersom ansatte skal velge barnehagen foran andre arbeidsplasser, må arbeidsdagen oppleves meningsfull og utviklende. Å frigjøre kapasitet til å arbeide med kjerneoppgavene blir derfor svært viktig for oss framover.

Barnehagesjef Mona Reinset