Barn finner sine viktigste fellesskap i barnehagen og på skolen. Sunndal Arbeiderparti vil arbeide for gode barnehager, med tilrettelagte bygg og uteområder, og nødvendig fagkompetanse. Vi skal ha nok plasser til alle som ønsker plass i en barnehage. Vi vil også prioritere en sterk fellesskole der elevene har en trygg skolevei, et trygt læringsmiljø med elevmedvirkning, og tilpasset opplæring med tidlig innsats mot lærevansker. Der alle kan møtes på likefot, uavhengig av bakgrunn.

Den viktigste faktoren for barnehagebarnas og elevenes læring, lek og trivsel er kvalifiserte ansatte. Derfor er det viktig å rekruttere og beholde dyktige ansatte i barnehager og skoler. Barnehager, lekeplasser og skoler må være universelt utformet for at alle barna skal kunne delta. Aktiv innsats mot mobbing er viktig, så skolen skal sikres nødvendige ressurser til dette arbeidet.

Det er også viktig at barn og unge har godt og nærværende helsetilbud, spesielt med tanke på psykisk helse. Et tett og tverrfaglig samarbeid mellom kommunens tjenester rettet mot barn og unge, og gode overganger mellom barnehage, grunnskole og videregående skole, gir det beste grunnlaget for å mestre livet. Barn må allerede fra barneskolen få mer balanse mellom praktisk og teoretisk læring hvor de gis innblikk i ulike yrkesmuligheter.

Meningsfull fritid er viktig for alle. Sport og andre fritidsaktiviteter gir felles opplevelser, et sosialt fellesskap og fremmer folkehelsen. Her er ikke minst Kulturskolen og Ungdomssenteret viktig. Gode og varierte tilbud bør være tilgjengelig for alle barn og unge. Å delta må ikke koste så mye at noen av den grunn faller utenfor.

De neste fire årene skal Sunndal Arbeiderparti blant annet:

  • prioritere nok barnehageplasser og ha et fleksibelt opptak

  • prioritere tidlig innsats i barnehage og skole for å gi alle barn det beste utgangspunktet for trivsel og læring

  • styrke laget rundt Sunndalselevene for å bygge et godt læringsmiljø og redusere mobbing

  • være med å legge til rette for en mer praktisk skolehverdag

  • innføre en mer helhetlig skolehverdag som tilbyr et skolemåltid, leksehjelp, idrett og kulturaktiviteter i SFO

  • etablere «mekkeverksted» for ungdom, om mulig i samarbeid med lokalt næringsliv

  • bedre helsetilbudet, spesielt med tanke på psykisk helse til barn og unge

  • ta ungdom på alvor- gjennom å ha kommunalt drevet ungdomssenter og bruke blant andre ungdomsrådet som medspiller i utviklingen av skolene våre

  • følge opp barnevernsreformen som skal sikre god forebygging og hjelp til barn som trenger det

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Arbeiderpartiet ved årets kommunevalg. Godt valg!

Ståle Refstie, Lusie Gjersvoll og 23 listekandidater som stiller til valg for Sunndal Arbeiderparti