På heimesida til Sunndal Energi kan vi lese at arbeidet med Småvoll kraftverk på Gjøra som Sunndal Energi eig helvta av, har starta. Anlegget, eit bekkjakraftverk som blir mestå usynleg, skal lage omtrent 40 GWh/med straum og vil koste omtrent 150 millionar NOK.

Det er klokskap.

Den andre helvta av kraftverket er det eit utanlandsk selskap som eig. Det kunne med fordel kunne ha vore eigd av lokale kapitalistar.

NRK melder at det flytande havvindanlegget Hywind Tampen som Equinor eig, er opna av sjølvaste kronprinsen med rikskanslaren som hjelpar. 7 av 11 flytande turbinar er på plass.

Anlegget skal forsyne olje- og gassfelta Gullfaks og Snorre som har eigne gasskraftverk, med 1/3 av straumen dei treng. Anlegget vil lage omtrent 380 GWh/år og det vil koste omtrent 7,4 milliardar NOK.

Det er dumskap.

Utbyggingskostnadane for vasskraftverket på Gjøra blir;

150 mill/40 GWh/år = 3,8 kr/kWh/år

Utbyggingskostnadane for vindkraftverket på Tampen blir;

7 400 mill/380 GWh/år = 19,5 kr/kWh/år

Vindkraftverket er vel 5 gonger så dyrt å byggje som vasskraftverket.

Vindkraftverket har ei levetid på 20-30 år og vasskraftverket det dobbelte.

Vasskraftverket har truleg lavare drifts- og vedlikhaldskostnadar for kvar laga kilowattime, enn vindkraftverket.

På sørvestlandet blir det etter kvart kraftmangel når Johan Sverdrup får landstraum.

Hydrosjef Aasheim meinar kommunane har ansvaret for at selskapet ho leiar, skal få nok straum. Det er å rette bakar for smed.

Industrien og hushaldningane har dei siste åra vorte meir effektive i straumbruken, men mykje meir kan likevel gjerast.

Eg kjem med eit nytt lesarinnleg om korleis Auraverka kan forbetrast. Her er det mykje å hente på ein usynleg måte.

Straummangel og høge kraftprisar skuldast dumskapen med å forsyne olje- og gassanlegga til havs med landstraum i den tru at gjev mindre utslepp av den livgjevande gassen koldioksid. Tjukke straumkablar til Tyskland og England som legg ned atomkraftverka sine, gjer og sitt.

Erling Rød,

Sunndal FrP