« Det skulle skinne av kommuner og fylker, berre Sp kom til makta, fasiten vart tidenes dårligaste økonomiske grunnlag for kommuner og fylker.»

I 12 år har SP og AP kutta mellom 20-35 million pr å til vidaregåande skular i Møre og Romsdal, blir det vanskeleg å ta på alvor at partiet no forsøker å kritisere dagens fleirtal i fylket.

Enda verre blir dette når fylket egentlig skulle ha fått 4,3% auke i overføringene frå SP,s finansminister og partileder i 2024, for å kompensere for pris og lønnsvekst.

– « fasiten vart 1% i realnedgang i overføringa til fylket frå Vedum og co, med andre ord minus 5,3% av ca 7 milliard kr i fylkets budsjett»

Gratulerer SP, resultatet vart tidenes verste budsjett frå ei regjering til vårt fylke, som faktisk no resulterer i store rasjonaliseringskrav.

Fleirtalet i fylket, FrP, Høgre , KrF og Venstre har gjeve klar beskjed til fylkeskommunedirektøren at skule og tjenesteproduksjonen skal skånast mest mulig i rasjonaliseringa som må på plass.

Det same gjeld viktig infrastruktur slik som ferjedrift, asfalt og trygge vegar.

Fylkeskommunedirektøren ryddar no opp etter SP og co i skular med meirforbruk i 2023, dette har ikkje noko med fleirtalet sitt budsjett for 2024.

Så har ingen sagt at 1,7% i rasjonaliseringskrav skal skje som «ostehøvel» her bør bortimot null bli kutta innan skule, og til dømes samferdsel har nok av stillingar som kan kuttast. Det same gjelder haugevis med unødvendige prosjekt, planar, program samt kurs og konferansar, dette kan kuttast klart og tydeleg.

«SP og til dømes Tove Henøen bør heller rette sin kritikk mot sin eiga regjering, som i realiteten har kutta hundrevis av mill kr i rammane til Møre og Romsdal fylkeskommune for 2024»

Vi i fleirtalet i fylket skal gjere det vi kan for å sikre lovpålagd tjenesteproduksjon, men dette er slett ikkje lett med konsekvensane av tidenes verste regjering for kommunane, fylka, næringslivet,  og distrikta her i landet. Mvh

Frank Sve

Gruppeleder

Møre og Romsdal FrP

1 nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen

Stortingsrepresentant for FrP