Årsmøtet i Sunndal Arbeiderparti ber regjeringen følge opp det viktige arbeidet som har blitt påbegynt i budsjettenigheten i høst om rammevilkårene for industriutvikling i Norge, og sikre at det nå kommer på plass en enighet om CO₂-kompensasjonsordningen, som gir industrien forutsigbare rammevilkår og effektiv beskyttelse mot CO₂-prissmitte i kraftprisen.

Sunndal Arbeiderparti bad i høst regjeringen snu og tilbakeføre midlene som ble foreslått kuttet i CO₂-kompensasjonsordningen. CO₂-kompensasjonsordningen er avgjørende for å sikre like konkurransevilkår for norsk industri. Til tross for at norske industribedrifter bruker 100 % fornybar kraft, påvirkes kraftprisen industrien må betale av CO₂-prissmitte fra Europa. Det gjør kraften vesentlig dyrere enn den ellers ville vært. Ifølge Statnett vil europeiske CO₂-priser om få år utgjøre 40 % av norsk kraftpris. NVE sier europeiske CO₂-priser, sammen med et svekket norsk kraftoverskudd, er den viktigste årsaken til at kraftprisen vil øke i Norge fram mot 2030.

CO₂-prissmitten gjør at industri som bruker helt utslippsfri kraft, i realiteten må betale en svært høy CO₂-pris. I praksis betaler industrien i Norge for utslippene tyske og polske gass- og kullkraftverk har. Ulikt fossile kraftprodusenter i Europa, kan ikke industrien sende denne kostnaden videre til kundene sine, fordi industrien konkurrerer i et globalt marked, med produsenter i land uten CO₂-prissystem. Industrien kan heller ikke redusere denne utgiften ved å kutte i egne utslipp, fordi kostnaden er knyttet til bruken av allerede helt utslippsfri fornybar kraft. Det vil være både dårlig industripolitikk og klimapolitikk, om CO₂-priser bakt inn i prisen på fornybar kraft gjør at verdens grønneste industribedrifter må stanse investeringer eller legge ned.

Sunndal Arbeiderparti er glade for at budsjettavtalen delvis kom industrien i møte, ved at 500 millioner kroner av det foreslåtte kuttet skal tilbakeføres i CO₂-kompensasjonsordningen i revidert budsjett, forutsatt enighet mellom industrien og regjeringen om innretningen på ordningen.

Samtidig som statsbudsjettet ble behandlet i Stortinget, vedtok blant annet den tyske og spanske regjeringen å utvide sine CO₂-kompensasjonsordningen som fra før av er vesentlig mer omfattende enn den norske. Det vil være et stort paradoks om fornybarlandet Norge, som eksporterer store mengder fornybar kraft, ikke har råd til å opprettholde en ordning som skal sikre industrien like konkurransevilkår, mens energiimportører som Tyskland utvider sin CO₂-kompensasjonsordning for industrien.

Sunndal Arbeiderparti viser til at IndustriEnergi, Fellesforbundet og Norsk Industri har lansert et forslag som innebærer at deler av CO₂-kompensasjonsordningen knyttes til klima- og energitiltak i industrien, slik Stortinget har bedt om. Når fagbevegelsen og industrien har kommet myndighetene i møte i dette spørsmålet, er det avgjørende at regjeringen nå bidrar til å skape varig ro om denne svært grunnleggende rammebetingelsen for industrien.

Sunndal Arbeiderparti minner om at ordningen er selvfinansierende, ved at den samme CO₂-prissmitten som skaper behovet for å kompensere industrien for høyere kraftpriser, gir staten store ekstrainntekter gjennom CO₂-prissmittens positive påvirkning på inntektene fra grunnrenteskatt fra vannkraft.

Sunndal Arbeiderparti legger til grunn at regjeringen bidrar til en konstruktiv utforming av klima- og energikoblingen i tråd med forslaget lansert av fagbevegelsen og industrien, og en avtale som gir industrien forutsigbarhet for at CO₂-kompensasjonsordningen videreføres med den innretningen som lå før kuttforslaget i statsbudsjett for 2024. Sunndal Arbeiderparti mener utviklingen i kraftmarkedet, og de ekstraordinære inntektene staten har hatt og får som følge av CO₂-prissmitte fra Europa, taler for at ordningen bør vurderes styrket i årene som kommer. Ytterligere kutt i ordningen kan ikke komme på tale.

Budsjettenigheten gjør det mulig å skape langsiktig forutsigbarhet om CO₂-kompensasjonsordningen, samtidig som midler i ordningen brukes til å øke tempoet og omfanget av klima- og energitiltak i industrien. Denne muligheten må regjeringen benytte.

Dette begrunnede forslaget ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i Sunndal Arbeiderparti den 25.1, og er oversendt til behandling på årsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti.

Sunndal Arbeiderparti