Sunndal kommune bruker mer penger per elev i grunnskolen enn resten av landet, men får dårligere resultater i retur. Hvor lenge skal vi sitte å se på at våre skolebarn blir akterutseilt?

– Vi sitter ikke på alle svarene, men for å løse et problem må man først erkjenne at det eksisterer, skriver August Riise (til venstre), 3. kandidat Sunndal Venstre, i dette innlegget. Her er han fotografert sammen med Steinar Husby. Foto: Gunhild Nyaas

I skolen skal elevene tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger for å mestre livene sine. Etter hjemmet, er skolen den viktigste arenaen hvor barn og ungdom skal utvikle seg til å bli selvstendige mennesker. Det er derfor urovekkende at deler av grunnskolen i Sunndal viser tegn til alvorlig svikt.

Lærerne i Sunndal er dyktige og samvittighetsfulle, og elevene har alle forutsetninger for å være blant de beste. Likevel viser resultatene fra nasjonale prøver at Sunndal ungdomsskole har for mange elever med lav måloppnåelse i prøvetypene lesing, engelsk og regning. 8 klasse er dårligst på Nordmøre og 9 klasse er tredje dårligst på Nordmøre. Både 8 og 9 klasse er blant de aller dårligste i Møre og Romsdal og ligger under snittet for KOSTRA-gruppen, som er en gruppering av kommuner basert på folkemengde og økonomiske rammebetingelser. I flere fag er kunnskapsnivået ett skoleår bak snittet for resten av landet.

Utdanningsdirektoratet publiserer hvert år informasjon som sier noe om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen. Ett slikt datapunkt er såkalte grunnskolepoeng, som er snittet av karakterene man får på vitnemålet i 10 klasse. I 2021/2022 hadde Sunndal de dårligste avgangskarakterene av alle kommuner i fylket, kun slått av Hareid kommune. Vi må helt tilbake til skoleåret 2010/11 før vi finner avgangskarakterer i Sunndal som ligger over snittet for Møre og Romsdal. Dette må vi ta på alvor, men i debatten rundt disse resultatene glimrer det poliske flertallet med sitt fravær.

Resultatene er ikke bare pinlig for Sunndal kommunestyre som skoleeier, men først og fremst et svik mot elevene og et eksempel på at det er på tide med et politisk skifte i Sunndal. Hvorfor har dette fått lov til å pågå over så lang tid?

Det kan ikke handle om økonomi. Her i Sunndal bruker vi mer penger på grunnskoleundervisning enn snittet. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at grunnskolen samlet sett i Norge har ca. 110.000 kroner i lønnsutgifter per elev. I Møre og Romsdal bruker man 116.000 per elev. I Sunndal er tallet 142.000. Kun seks kommuner i fylket bruker mer enn oss.

Vi bruker altså mer penger enn resten av landet, men får dårligere resultater. Det sørgelige faktum er at elevene i Sunndal får for lite ut av pengene som skattebetalerne betaler for skoletilbudet.

Til tross for at denne utviklingen har pågått over tid, uttrykker ordfører Ståle Refstie (AP) tillit til at administrasjonen selv klarer å løse disse utfordringene, samtidig som lærertettheten på ungdomstrinnet forverres. Erling Rød (FrP) fremmet i februar 2023 et forslag om å innføre tydelige mål for resultatene i de nasjonale prøvene og klare tiltak for å nå disse målene. Dette ble avfeid av ordfører Refstie som i sin begrunnelse viser til utstrakt målings- og rapporteringsvirksomhet og at nasjonale prøver kun viser en liten del av totalbildet.

Venstre er enig i at ikke alt kan måles. Det som måles viser heller ikke hele totalbildet, men kan de folkevalgte se på disse resultatene og slå seg til ro med dem?

Samtidig som ordfører Refstie sår tvil om hvor stor vekt man skal legge på de nasjonale prøvene, ber han kommunedirektøren om en redegjørelse. Denne redegjørelsen kom i juni 2023, med en analyse av resultatene og tiltak. Hvordan har kommunestyret tenkt å følge opp effekten av disse tiltakene? Hvilke tiltak har blitt iverksatt tidligere år, og har kommunestyret foretatt analyser av hvordan disse tiltakene fungerer?

Dessverre er det også slik at Sunndal trues av fraflytting og sliter med rekruttering til lokale bedrifter. Som distriktskommune er vi helt avhengige av å fremstå attraktiv for mulige hjemflyttere, som naturligvis også ser på kvaliteten i barnehage, grunnskole og videregående før de bestemmer seg for å flytte. Sunndal videregående skole er blant de beste i fylket. Hva er det denne skolen gjør, som skaper høy kvalitet og trivsel over tid?

Dersom det politiske flertallet i Sunndal ikke er særlig opptatt av resultatene fra de nasjonale prøvene ønsker Sunndal Venstre i så fall en tydelig begrunnelse for hvorfor og hvilke alternative verktøy for tilbakemelding til lærere som skal brukes for å sikre god kvalitet i skolen. Inntil da mener Sunndal Venstre at resultatene skal tas på et større alvor, og at de gir en helt sentral indikasjon på hvordan ressursene i kommunen bør prioriteres videre.

For oss i Sunndal Venstre er utdanning en hjertesak fordi trygg og god skolegang er en fundamental forutsetning for å leve frie og gode liv. Sunndal Venstre har også tillit til skolene og at de som vet hvor skoen trykker også treffer de riktige tiltakene, men vi mener at folkevalgte politikere må ha en hånd på rattet når vi nå skal navigere oss ut av de dårlige resultatene. Derfor går vi til valg på et krafttak med mål om å løfte grunnskolen i Sunndal til det nivået elevene, lærerne og samfunnet fortjener og forventer. Vi sitter ikke på alle svarene, men for å løse et problem må man først erkjenne at det eksisterer.

August Riise

3. kandidat Sunndal Venstre