Hvordan få omsorgen til de « eldre» til å skinne? TRYGGHET, trygghet er et overordnet begrep innen all omsorg. Trygghet ved å bli sett og bekreftet som verdifull. Det er ingen tvil om at vi blir stadig eldre, og at befolkningen i kommunen blir dermed mere hjelpetrengende. Dette vil gi store utfordringer for helse- og omsorgstjenesten.

Det er et overordnet politisk mål om at alle skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, med den hjelpen de trenger. For å få en verdig eldreomsorg, må kommunen sikre at omsorgen tilrettelegges på en slik måte at det bidrar til en trygg, meningsfull alderdom. At hver enkelt tjenestemottaker får en opplevelse av mestring som samsvarer med den enkeltes individuelle behov. Det er også formålet med forskriften som kom 01.01.2011 (verdighetsgarantien). Bygge bofelleskap i grendene, i Bøfjorden, Bæverfjorden,Todalen, Mo og Stangvik. Bærekraftige boløsninger må bygges i alle deler av kommunen, ikke bare i sentrum - Skei. Bofelleskapet skal oppleves som å bo nermest i « eget hjem», i sitt eget nærmiljø. Der beboerne har sin egen leilighet og et fellesareal for å drive aktiviteter og spise et felles måltid, for den som ønsker det.

Bofelleskapene må ha et tilbud med heldøgn tilsyn. Bemanningen kan bestå av vernepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter og servicepersonale. Tilkalling av sykepleiere ved behov. Bedre organisering av personalet, bruke personalet mere effektivt som ved bruk i bokollektiv. Det er helt umulig å oppbemanne helsetjenesten til å kjøre rundt i den store langstrakte bygda vår til alle som trenger tjenesten, da blir det minimalt med tid til hver enkelt bruker. Å bo i bofelleskap kan også utsette behovet for sykehjemsplass.

Bygge nytt, stort dagsenter. Transportmuligheter til alle som bor i bofelleskap og i sin egen bolig,til og fra dagsentret. Fylle dagsentret med aktiviteter, gode samtaler, lek og humør, sang og musikk. Lage trivelige matopplevelser, spise sammen, kaffeslabras. Ja, i det hele tatt, hygge seg sammen. Ønsker også at det nye helsehuset skal inneholde en møteplass, en « storstue» for eldre, seniorer, der de uten vedtak om dagsenterplass kan komme og hygge seg. En « storstue» for alle som ønsker å komme dit, en møteplass som de føler eierskap til. Der fokuset er samvær, aktivitet og kultur. Aktiviteter som gir gode, meningsfulle opplevelser. Et lavterkeltilbud. Der henting og bringing kan bli aktuelt.

En møteplass som dette kan forebygge ensomhet og depresjon. Og der en kan legge tilrette for integrerte løsninger som former felleskap mellom generasjoner- innkludere ungdommen,frivilligheten og besøkstjenester- trivselsvenner. De aller sykeste og mest sårbare skal være på sykehjemmet, de med størst pleiebehov – det må være nok sykehjemsplasser til alle som trenger det. Langtidsplasser. Opprette en forsterket skjermet enhet for de som har ekstra behov for tilrettelegging p.g.a. utfordrende atferd og stor kognitiv svikt. Personer med demens som har alvorlige nevropsykiatriske symptomer. De som trenger tett oppfølging. En-til-en kontakt. Vernepleiere og sykepleiere med spisskompetanse, kan bruke kunnskapen sin der. Få til et godt avlastningstilbud til de pårørende som er utslitte, og står i en fortvilet situasjon. Bruke « Inn på tunet», et tilbud til hjemmeboende personer med demens. Oppsøk grendene – lage grendamøter. La eldre- seniorer, de med lang livserfaring og kunnskap få komme til med innspill og ønsker. Hvordan de vil det skal være dersom de etterhvert har behov for pleie- omsorgstjenester. Hvor ønsker de å bo? De fleste av oss, dersom vi får leve, har behov for pleie og omsorg i løpet av livet. Rekrutteringutfordringer vil tvinge oss til å tenke nytt. Effektivisere bruken av de ansatte. Bruke sykepleierne til sykepleiefaglige oppgaver, i hjemmetjenesten og på langtidsavdelingene på sykehjemmet. Bruke alle som jobber med mennesker som trenger omsorg de til gode samtaler, observasjoner, karlegging, vurderinger, medisinering o.l.

Vernepleiere som har kunnskap om miljøarbeid passer godt inn i bofelleskap og i en forsterka skjerma enhet.Bruke omsorgsarbeidere der det er behov for pleie og omsorg. Større bruk av servicepersonalet. Lage gode team av motiverte, faglig dyktige personalet som ønsker å jobbe med mennesker-brukere/pasienter som ønsker å bli sett og bekreftet for den de er. Personlig egnethet og faglig kompetanse må vektlegges for å ivareta en god eldreomsorg. Det må skapes verdier i kommunen, og disse må fordeles på en rettferdig måte. Det sosialdemokratiske grunnsynet er mitt verdigvalg. Skape-dele-leve. Hvem kan bidra til at eldreomsorgen kan skinne? Bruk stemmeretten din. Godt valg.

Pensjonist Aashild Settemsdal