Med flere eldre de kommende årene, må Surnadal Kommune bruke det økonomiske handlingsrommet til å ruste oss for framtidens helse og omsorgsbehov. Framskrivninger viser at utgiftsbehovet for eldreomsorg øker, samtidig som perspektivmeldingen fra regjeringen gir liten grunn til å tro at offentlig sektor kan forvente en realøkning i de økonomiske rammene. Surnadal Høyre tar denne utviklingen på alvor.

Surnadal Høyre ønsker derfor et budsjett som bruker det lille handlingsrommet kommunen har til å ansette flere sykepleiere og unngå hvileskjær i utbyggingen av omsorgsboliger. Vi tror at økt fast bemanning og flere tilgjengelige sykehjemsplasser vil reduserer overliggerdøgn på sykehus, overtid, sykefravær og innleie. Sammen med flere omsorgsboliger vil dette lette belastningen for sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Fra sentrale hold er det gitt raust med goder til barnefamiliene de siste åra. Under Solberg ble barnetrygden økt betydelig, og lavinntektsfamilier fikk gratis SFO og barnehage. Med Støre har vi fått gratis kjernetid i SFO for 1. og 2. klasse, mens det for 2024 er gitt en nedgang i barnehageprisene som tilsvarer 28.050kr i året for en familie med to barn.

Vi unner barnefamiliene en romslig økonomi og barn skal ikke gå sultne på skolen. Men, når vi ser de utfordringene vi har lokalt i Surnadal så kommer ikke gratis skolemat øverst. Det er krevende i flere enheter og vi har utfordringer innen eldreomsorg som må løses. Samtidig sier administrasjonen at skoleelevene enten benytter seg av kantina eller har med seg matpakke. Ingen skal gå sulten på skolen, men det kan løses på andre måter enn å bruke hele det økonomiske handlingsrommet. Med klar prioritering av barnefamilier fra sentrale hold, finansiert av kommunens frie inntekter, mener vi det lokalt må prioriteres der skoen trykker.

Høyres forslag til budsjett ville gitt 5 årsverk og 4 nye plasser på sykehjemmet. Med ekstra fast bemanning og økt fleksibilitet, vil innlegginger på kort varsel blir lettere enn i dag. Det vil også være til hjelp for hjemmesykepleien ved å kunne ta utskrivningsklare innbyggere som treng hjelp på et høyere trinn i omsorgstrappa.

Å utsette bygging av omsorgsboliger til tidligst 2027 kan være risikosport. Vi ser at tilskuddet fra Husbanken endres, fra 5mrd i 2021 under Solberg, fjernet helt av Støre i 2023, for så øke i revidert og satt til 3mrd for 2024 etter press fra opposisjonen. Det er heller ikke sikkert at kommunen har økonomisk handlingsrom i årene framover, og 2027 kan være i så fall være optimistisk. Tilsagnet bør benyttes før det forsvinner, særlig når dette er omsorgsboliger kommunen trenger i dag og når de er selvfinansierende.

Kommunen opplever at gode initiativ forsvinner når det ventes for lenge. Omsorgsboligene skulle vært innflyttingsklare i dag, men ble utsatt da regjeringen fjernet støtten. For noen år siden fikk vi besøk av andre kommuner som ville se på våre planer for helsehus. Nå kan vi besøke de samme kommunene for å se hvordan det faktisk kan se ut ferdig. Øygardslia boligfelt kunne vært påbegynt for mange år siden, men lang og unødvendig omvei har satt hele prosjektet i en pinlig blindvei. I Røtet har vi Nordmøres bredeste og flotteste industrivei, men området som skulle utvikles til nytt næringsareal er i ferd med å bli verneområde. Dette viser risikoen ved å ta seg god tid. Eldreomsorg, bolig- og næringspolitikk er for viktig til at vi kan ta lange hvileskjær. Vi vet ikke hva støtten fra Husbanken blir i framtida, eller hva de gir støtte til. Det har regjeringen tydelig vist oss.

Når kommunen skal fordele knappe ressurser må vi se hvor behovet er størst. Lokalt ser vi flere oppgaver som må løses før vi kan ta oss råd til gratis skolemat. Hvis vi skal gi de eldre en verdig alderdom og de ansatte en arbeidshverdag de kan stå i, også i framtiden, må helse og omsorg løftes fram og prioriteres.