22. august 2023 mottok jeg som kommunedirektør en telefonhenvendelse fra Gaute Tjensvoll i Fred Olsen Renewables. Han fortalte hvor han jobbet og hva han jobbet med. Han fortalte også at de hadde sett seg ut et område i Tingvoll kommune som kunne egne seg for utbygging av vindturbiner. Vi snakket sammen i rundt seks minutter, og avtalte et teamsmøte samme dag. Jeg inviterte med to andre kommuneansatte for å sikre at vi fikk riktig forståelse av det vi skulle få høre. Vi lyttet til det vi ble presentert. Tjensvoll hadde gjort en enkel arealbruksanalyse av Tingvoll kommune, og sammenholdt arealer med teoretisk nok vind mot områder uten bebyggelse, verneområder og andre interesser. Analysen viste at fjellområdene fra Fløystadfjellet til Grønlia kunne være aktuelt. Jeg vurderte dette som en henvendelse, noe vi som offentlig myndighet har plikt til å håndtere.

Jeg praktiserer en tett og åpen dialog med kommunens politiske ledelse om alle typer saker som er, eller kan bli viktige for kommunens utvikling. På dette tidspunktet, i slutten av august, var det politiske arbeidet opptatt av lokalvalgkampen. Siden det ikke var noe hast i henvendelsen fra Fred Olsen Renewables, ba jeg ham ta kontakt etter kommunevalget for å avtale om hvordan vi kunne ta imot henvendelsen. Dette var første gangen jeg hørte om Fred Olsen Renewables, og første gangen jeg hørte om noen som hadde tenkt at det var mulig å bygge vindturbiner i Tingvoll kommune. Og for å være krystallklar; jeg har ikke gitt signaler for eller imot etablering av vindturbiner i Tingvoll kommune, verken på egne vegne, eller på vegne av kommunen.

25. september presenterte jeg henvendelsen fra Fred Olsen Renewables for ordfører Arne Magnus Aasen, for å drøfte hvordan vi på seriøst og ryddig vis kunne håndtere henvendelsen. Vi ble enige om at en samtale med berørte grunneiere var et naturlig sted å starte. Jeg sendte derfor ut invitasjon til de som var berørt, til et møte på Fjordkroa 27. september. Jeg presenterte at vi hadde fått en henvendelse fra Fred Olsen Renewables, og delte ut en brosjyre de hadde laget om et annet prosjekt i Telemark. Spørsmålet ordfører og jeg stilte etter orienteringen var enkelt; ønsket grunneierne å høre mer om saken eller ikke? Og grunneierne bekreftet at det ønsket de.

Det at vi startet prosessen med grunneierne var ut fra vurderingen om at de var avgjørende for om dette kan bli en sak til behandling eller ikke. Hadde grunneierne sagt tydelig nei til videre dialog, hadde jeg orientert Fred Olsen Renewables om dette, og anbefalt å stoppe videre prosess.

Dagen etter ringte jeg Tjensvoll for å orientere om at grunneierne ønsket å høre mer om planene, og vi avtalte at slik orientering kunne skje 10. oktober. Den 10. oktober ble det holdt et informasjonsmøte på kommunehuset mellom representanter fra Fred Olsen Renewables, Neas / Mellom (som jeg inviterte for å få bedre grunnlag for videre vurdering) og Tingvoll kommune. Fred Olsen Renewables gjennomgikk sin tanker om lokalisering, teknologi, produksjon mens Neas/Mellom og kommunen bidro med fag- og lokalkunnskap.

Om kvelden 10. oktober 2023 ble det holdt et nytt informasjonsmøte på Fjordkroa for grunneierne. Der deltok Gaute Tjensvoll og Kjetil Bjørndalen Traaen fra Fred Olsen Renewables i tillegg til ordfører Waagen, varaordfører Bach og kommunedirektør Bugge. Grunneierne fikk forelagt samme presentasjon som kommunen fikk, i tillegg til et konkret forslag til hvordan prosessen videre kunne legges opp. Grunneierne ble oppfordret til å organisere seg og velge kontaktperson. 13. oktober fikk jeg oversendt presentasjonen fra Fred Olsen Renewables som ble brukt i møtene.

Jeg orienterte formannskapet 25. oktober, og kommunestyret fem dager senere, om henvendelsen fra Fred Olsen Renewables med å vise utdrag av presentasjonen jeg hadde fått tilsendt, og orienterte om hvordan jeg hadde håndtert henvendelsen. I dette lå også en orientering om saksgangen dersom det blir aktuelt å starte med behandling av en søknad.

Dersom det blir aktuelt å sette i gang arbeid med å avklare om det kan bygges vindturbiner i Tingvoll, må saksbehandlingen følge nytt lovverk gjeldende fra 1. juli 2023. Her er det bestemt at kommunen må få utarbeidet, og vedta en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven for hele området, før Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) eventuelt kan gi konsesjon etter energiloven. I praksis betyr dette at Tingvoll kommune må ha kommunestyrevedtak om å starte opp planarbeidet, og det må et kommunestyrevedtak til for å godkjenne endelig plan for eventuell utbygging. En slik planprosess kan ikke starte før det foreligger en henvendelse fra utbygger som kommunestyret kan vurdere og ta stilling til.

1. november mottok kommunen melding om at 14 av 15 berørte grunneiere ønsket en videre utredning av planene. Den 9. november hadde jeg en telefonsamtale med Tjensvoll på bakgrunn av grunneiernes tilbakemelding. Jeg presiserte at kommunen ikke kan gi noen signaler før vi har en formell henvendelse å ta stilling til. Jeg la også vekt på at uklarheter rundt drikkevannsforsyning måtte være avklart før det har hensikt å gå videre med prosessen.

Odd-Arild Bugge, kommunedirektør i Tingvoll kommune.