Folketallet i Rindal går nedover. Skal vi lykkes i å få flere til å velge Rindal som bosted er vi avhengig av flere arbeidsplasser og attraktive tomter og muligheter for å leie eller kjøpe bolig.

Hvor folk ønsker å bosette seg vil variere, noen har kanskje allerede en tilknytning til kommunen og bygda, andre ønsker kanskje å bosette seg i nærheten av der de vokste opp.

Rindal kommune har i noen saker fått avslag fra Statsforvalteren/Fylkesmannen om fradeling av tomt utenom regulert område der nære slektninger ønsker å kjøpe tomt og bygge hus på dyrket mark (i enkelte tilfelle har det ikke vært dyrket mark men utmark). Både kjøper og selger av grunnen har vært enige i disse sakene.

Vi spør: Hvem skal bestemme?

* Er det kjøper/selger sammen med kommunene som har lokalkunnskapen eller er det byråkratiet hos Statsforvalteren?

* Er det de som har oversikten over lokal arealbruk eller de som ikke engang har vært på befaring, men sitter langt fra Rindal og vurderer saken ut fra et kart?

Rindal Høyre vil at mere makt skal flyttes over fra statsforvalteren til de som sitter på lokalkunnskapen og de som har eiendomsretten. Det må derfor innføres en forsøksordning fra jord og konsesjonsloven som overfører denne makten til kommunene.

Saken har høy prioritet i prosjektet Bygdevekst og Rindal Høyre støtter fullt og helt om prosjektet. Det haster med å få mulighet til å prøve ut dette for å kunne tilby spesielt ungdom og tilflyttere til kommunen mulighet til å bygge og bo der de ønsker.

Med hilsen

Rindal Høyre

Magnar Dalsegg