Sunndal kommune skal bidra til et seriøst, velorganisert og likestilt arbeidsliv. Et arbeidsliv hvor den norske modellen med samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere legges til grunn, og der det stilles krav til seriøsitet ved offentlige anskaffelser. Vi vil gjennomføre tillitsreformen i Sunndal, med mål om at de ansatte får større faglig frihet og mer medvirkning, innflytelse, og kontroll over egen arbeidsdag. Samtidig skal vi fortsette det gode arbeidet med heltidskultur i kommunen der hele faste stillinger er hovedregelen.

Et organisert, trygt og inkluderende arbeidsliv er grunnmuren i samfunnet vårt. Sunndal Arbeiderparti vil legge til rette for inkludering i arbeidslivet, og prioritere å få unge inn i aktivitet, utdanning og arbeid. Sunndal kommune skal være en god arbeidsgiver som involverer de ansatte i viktige prosesser og ivaretar ansattes rettigheter. For Sunndal Arbeiderparti er et aktivt trepartssamarbeid avgjørende for å styrke det kommunale tjenestetilbudet. Det samme er en god personalpolitikk som legger vekt på å rekruttere, beholde og utvikle ansatte i kommunen. Arbeidsplassen skal være en god læringsarena.

Sunndal Arbeiderparti vil følge opp Norgesmodellen for offentlige anbud med strenge krav og god kontroll som motvirker sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi vil ikke privatisere offentlige velferdstjenester.

De neste fire årene skal Sunndal Arbeiderparti blant annet:

·      garantere at hele faste stillinger er hovedregelen i kommunens tjenester

·      følge opp tillitsreformen i kommunen med lokale løsninger som gir mer tid og rom for ansatte i førstelinjene til å være med å utvikle bedre tjenester

·      være en garantist for at trepartssamarbeidet ivaretas og videreutvikles i kommunen

·      bedre organiseringen av fagkompetansen i kommunen

·      til enhver tid ha minst 22 lærlinger i kommunen og gi veiledere for lærlinger i kommunen lønnskompensasjon for tilleggsoppgaven

·      legge til rette for at mennesker med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsnedsettelser får mulighet til å jobbe i kommunen

·      styrke kommunens tjenester som læringsarena med mulighet for å ta fagbrev på jobb

·      sikre flere praksisplasser for studenter i kommunens tjenester

·      gi tilbud om 4 ukers sommerarbeid for ungdom

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Arbeiderpartiet ved årets kommunevalg. Godt valg!

Ståle Refstie, Lusie Gjersvoll og 23 listekandidater som stiller til valg for Sunndal Arbeiderparti