Sunndal kommunestyret vedtok 1. november at Asbjørn Tronsgård og Ståle Refstie skal inn i styret for Akvainvest Møre og Romsdal as. Lusie Gjersvoll vart nominert til å ivareta eierskapsdelen og møte i generalforsamlingen. (I vinter foreslo eg at Gjersvoll skulle inn i denne rollen, men vart då stemt ned)

Kommunen eig 95% av selskapet. Averøy kommune eig 4% og fylkeskommunen 1%. Selskapet eig 10% av NOFIMA as.

Når Tronsgård og Refstie går inn i styret seier, dei samtidig nei til å vere med på ldrive kommunen sin eigarpolitikk.

Kommunestyret og formannskapet handsamar kvart år selskapsdelen i eigarskapsmeldinga. Styremedlem i selskap som blir handssama, er inhabile og kan ikkje vere med på saka, korkje i formannskapet eller kommunestyret.

Her vil Tronsgård og Refstie ikkje vere med og driva kommunen sin eigarpolitikk???

Når dei «melder seg ut», må kommunen kalle inn vara til formannskapet og kommunestyret. Det kostar flesk. Møtegodtgjeringa og dekking av tapt arbeid for ei innkalling av vara, kostar kommunen om lag 5 000 kr kvar gong. Eigarskap blir drøfta minst ein gong i året, først i formannskapet og så i kommunestyret. Då blir det minst 16 varaoppmøte i valperioden.

Kostnaden for at Refstie skal kunne kalle seg styreleiar og Tronsgård styremedlem, blir då 80 - 100 000 kr.

Det er ein utskikk at ordførarar og andre «framstående» politikarar skal ri så mange hestar.

I KS si handbok for ordførarar er det skreve;

Ordfører og styremedlem?

Tidligere ble ofte ordførere oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget til å sitte i styrer i selskaper. Dette kan skape noen krevende situasjoner for ordfører dersom han/hun ikke har rollene avklart.

De som oppnevnes som styremedlemmer, skal ta vare på interessene til selskapet innenfor de rammene som generalforsamlingen eller representantskapet fastsetter.

Som ordfører bør du være svært varsom med å påta seg styreverv i selskaper. Ordfører bør heller sørge for å ivareta eierrollen på en best mulig måte, både som representant i generalforsamlinger og representantskap og ved å la kommunestyret eller fylkestinget få ta del i eierskapsspørsmål, forberedelser til generalforsamlinger, utarbeidelse av eierskapsmeldinger m.m.

I KS sine tilråingar om eigarskap, selskapsleiing og kontroll er det skreve;

ANBEFALING 9:

Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret

Eier bør gjennom selskapets eierorgan sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskapets formål og virksomhet. Vurder også spørsmål om habilitet i valg av styremedlemmer. Det anbefales at selskapet sikrer opplæring av styremedlemmene.

Litt artigt er det at kommunestyret ikkje greier å følgje kommunelova sitt krav om begge kjønn i styrer. Refstie og Tronsgård er begge hannar.

Sunndalsøra, 12.11.2023

Erling Rød