Mandag 28. august ønsker Sunndal Pensjonistforening lokalpolitikerne våre velkommen til debatt i Sunndal pensjonistsenter.

Som seg hør og bør er det eldrepolitikk som står på programmet. Det er gledelig at de politiske partiene tar saka på alvor og stiller opp med sine toppkandidater til kommunevalget.

Et samstemt styre i Sunndal Pensjonistforening er glad for at det blir igangsatt en storstilt renovering og utbygging av Sunndal helsetun. Et moderne og funksjonelt helsetun til god nytte for eldre som trenger ekstra hjelp og støtte til å komme seg gjennom hverdagen. Det vil også være et stort framskritt, og lette jobben for de som skal jobbe i helsetjenesten. Med god organisering og brukermedvirkning vil dette bli et stort løft for eldreomsorgen i Sunndal.

Sunndal Pensjonistforenings styre påpeker at antallet eldre vil øke betydelig i åra framover. Dette mener vi er en gledelig utvikling, og viser at landet har lyktes med velferdspolitikken sin. Storting, Regjering og våre lokale politikere er unisont enige om at eldre skal bo lengst mulig av livene sitt hjemme. Vi eldre er enige i synspunktet. Det er likevel noen haker ved dette standpunktet.

Kommunen må legge til rette for at eldre er trygge, føler seg hørt og sett, og kan oppleve fellesskap og sosialt samvær med andre når de har behov for det. Kommunen må skaffe seg oversikt over de eldres ønsker og behov!

Bolig tilpasset livsfasen er viktig. Kommunen må være en pådriver for gode boløsninger, behjelpelig med tilrettelegging, finansieringsordninger, råd og veiledning på en tilgjengelig og forståelig måte.

Sunndal Pensjonistsenter må bli et enda viktigere møtepunkt for eldre enn det er i dag. Senteret må inn i kommunens planer som et forebyggende tiltak før tiltakstrappa i helse- og omsorgstjenesten tas i bruk. Derfor må kommunen budsjettere med, og ha ei sterk hånd på rattet for at senteret skal være et møtested for alle eldre. Kommunal styring i samarbeid og videreføring av den store frivillige innsatsen som legges ned i senteret i dag, vil være nøkkelen til suksess.

Det må innføres god bestillingstransport for de som bor i bygdelagene. Tilgjengelighet til sosiale møteplasser, butikker og andre tjenester er viktige moment for trivsel og trygghet. Eldrerådet behandlet og la fram ei sak om dette i november 2021. Det er på tida å ta tak i dette temaet nå.

For at eldre skal håndtere sine daglige gjøremål må fysisk aktivitet organiseres i større omfang enn i dag. «Sterk og stødig» er en treningsform som gir effekt og som drives av frivillige instruktører i samarbeid med kommunens fysioterapeuter. En rimelig ordning for kommunen. Flere instruktører må utdannes slik at flere eldre kan få anledning til å delta i dette opplegget.

Eldrerådet er et talerør for eldre og må bli et viktig organ for kommunen framover. Lytt til eldre; livserfaring er opplevd og gratis tilgjengelig kunnskap.

Dette er noen innspill på veien for at Sunndal kommune skal lykkes i eldrepolitikken. Lista over tiltak er ikke uttømmende, men vil være med på å redusere eldres behov for kostbare kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hver dag eldre klarer seg selv uten hjelp fra kommunens tjenester er sparte kroner for kommunen!

Styret i Sunndal pensjonistforening ønsker politikerne velkommen til dette valgmøtet! Vi ønsker alle som vil høre på debatten velkommen og håper på «stinn brakke» på Pensjonistsentere!

Sett av kvelden til et viktig tema!

Styret i Sunndal pensjonistforening

Endre Flatvad, leder