Helseomsorgen i Rindal kommune har stått i en svært krevende tid, med budsjettsprekk, nedskjæringer og faglærte som har forlatt yrket, noen etter oppfordringer fra egen arbeidsgiver.

Som vi er kjent med så vil det i framtiden være mangel på helsepersonell.

Fram til den tid er det uhyre viktig å ta vare på de vi har, bare det siste året har vi mistet opp til flere.

Trine B. Sevaldsen og Gjermund Ø. Moe hadde et innlegg på Trollheimsporten her for litt siden med «Helsetjenestene er i dine hender, kjære kommunepolitiker».

Alle tre spørsmålene (kort oppsummert) som de tok opp i innlegget er viktige:

⁃ Hvordan beholde og rekruttere flere sykepleiere i kommunen?

⁃ Tilstrekkelig bemanning, samt få ned vikarbruk

⁃ Kommunen må utdanne og ansette avanserte kliniske allmennsykepleiere.

Litt lyst til å svare på den da den samme Trine Sevaldsen (rådgiver i NSF den gang) for noen år siden, rådet meg til å bytte jobb for å komme unna ukulturen. Enten så står man i det og forsøker å påvirke og forbedre arbeidsforholdene, eller så forlater man yrket.

For å rekruttere helsepersonell eller andre yrkesgrupper i hele kommunen er det ifølge vårt partiprogram «viktig at kommunen er en god arbeidsgiver som ivaretar den enkelte og legger til rette for kompetanseheving». Videre «Gode tjenester er avhengig av god ledelse og samarbeid mellom alle. Det er viktig at alle føler seg sett, verdsatt og inkludert».

Ledere trenger kompetanse i å være ledere. Gode ledere er til stede, veileder, gir de ansatte medvirkning, ansvar og anerkjennelse. Samt ha oversikt over det som skjer ute i de forskjellige avdelingene.

Tilbake til å eie hverdagen sin selv.

Mange eldre bor hjemme og ønsker å bo hjemme lengst mulig. Kommunen må ha ressurser nok i hjemmetjenesten til å imøtekomme de ønskene. Men i noen tilfeller hjelper det ikke å øke antall tilsyn i hjemmet av hjemmetjeneste hvis behovet er heldøgns omsorg.

Det kan føles for utrygt, ensomt og ved en demensdiagnose, ikke alltid forsvarlig. Da bør det være et tilbud om tilrettelagte boliger til rett tid.

Enten i form av omsorgsbolig eller en bolig som er heldøgnsbemannet (HDO) eller langtidsplasser. Dette er noe vi mangler i dag etter en rekke nedskjæringer av plasser. Det haster med å få bygget nytt eller bygge om eksisterende bygningsmasse til boliger som er mer tilrettelagte enn de HDO boligene vi har i dag. Vi trenger å frigjøre omsorgsboligene som nå brukes som HDO.

For å kunne bo hjemme lengst mulig er vi også avhengige av avlastningsplasser og korttidsplasser slik at evt. demente eller personer med høyt omsorgsbehov kan komme inn på et opphold. Slik kan pårørende som har det meste av den daglige omsorgen, få hente seg inn eller ta en etterlengtet tur. Det må også være plasser for opptrening etter sykehusopphold / ernæringsstøtte/palliasjon m.v.

Omsorgstjenesten bør være så robust og dynamisk at man klarer å håndtere svingninger i behovet. Rindal kommune kan ikke lenger avvente evt. ombygging/bygging av nye institusjonsplasser. Det skaper bare ytterligere etterslep.

Jeg mener at tilrettelagte arbeidsforhold må prioriteres, med moderne pasientrom som gjør det mulig å benytte seg av ulike hjelpemidler. Det vil minske arbeidsbelastningen for ansatte og gjør brukere mer selvhjulpne.

«Før hadde dere tid til å slå av en prat, det har dere ikke nå», kan vi høre fra pasientene.

Å gi god hjelp, rett hjelp og forebygge, tar den tiden det tar og man kan ikke glemme at det handler om enkelt individ med ulike behov.

Sånn sett er vi heldige i Rindal, man kjenner som regel den som kommer og yter hjelp og de kjenner deg.

Kommunen har i sine planer et mål om å gjøre Rindal til et demensvennlig samfunn. Det arbeidet er et viktig arbeid som må iverksettes snarlig.

For å få til disse nødvendige endringene for å styrke eldreomsorgen, må vi prioritere. Det kan bli nødvendig å redusere i andre budsjetter.

Jeg tror likevel at det ligger et ganske stort potensial i den bemanningen som finnes ved eldreomsorgen i Rindal i dag. Men det betinger god ledelse og bedre utnyttelse av personalet. Ressursene må fordeles løpende på en enda bedre måte mellom avdelingene. «Nærledelse» blir derfor enda mer viktig for å lykkes. Ledere og avdelingsledere må bruke mindre tid på interne møter, og heller bidra mer operativt i stell sammen med de ansatte. Da vil det bli et langt bedre forhold mellom leder og ansatt, og avvik og utfordringer kan løses raskere underveis.

Rindal, 20. august 2023

Anne Halgunset Røen,

sykepleier og listekandidat for Rindal Høyre