Norske bønder har bedt om en opptrappingsplan og nytt tallgrunnlag for bondeinntekta i lang tid. Fredag 8. mars la regjeringen endelig fram sine planer for å heve lønna til bøndene, øke selvforsyningen, samt et nytt tallgrunnlag for å beregne hva bonden faktisk tjener. Det er bra at regjeringa omsider legger fram disse planene, men dette er ikke godt nok for det løftet norske bønder trenger. Økonomien på mange gårder i fylket er dårlig, og det trengs virkelig en opptrappingsplan for hvordan inntektene skal løftes de neste årene.

Bøndene i Møre og Romsdal mener at

  • Regjeringas forslag til effektivitetskrav er feilslått. Det er store variasjoner i de naturlige forutsetningene på norske gårder, og det må inntekstberegningen ta hensyn til. Tallgrunnlaget må vise hva bøndene faktisk tjener. Alt annet blir å legge sminke på realitetene.

  • Regjeringa holder på at et årsverk i landbruket er flere timer enn for lønnsmottakere. Per i dag må bønder jobbe 19 dager mer enn andre for å ha arbeidet et årsverk. Dette er utdatert. Når bondens inntekt skal sammenlignes med lønnsmottakere, må det vi sammenligner være mest mulig likt. Det er et prinsipielt spørsmål, selvsagt skal det være like mange timer bak et årsverk i landbruket som i resten av samfunnet.

  • Egenkapitalen bonden investerer i gården må ha en fornuftig avkastning. Regjeringen har utelatt jorda, som er selve grunnlaget for matproduksjon, fra egenkapitalen. Bøndene i Møre og Romsdal mener det burde være en selvfølge at den inkluderes.

Deler målet om økt selvforsyning

Regjeringa har lagt fram en plan for å øke selvforsyningen fra 40 % til 50 %. Dette er et mål vi støtter fullt ut. Men det er ikke slik at selvforsyninga øker av seg selv ved at denne Stortingsmeldinga blir lagt fram. En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekta til bonden.

Hovedproblemet oppstår når tallgrunnlaget som alle disse planene baserer seg på ikke viser virkeligheten. Ingen andre grupper i samfunnet ville gått med på at lønnsforhandlingene skal baseres på at de tjener 20 prosent mer enn de faktisk får utbetalt med argument om at noen kollegaer har potensial for å bli mer effektive.

Møre og Romsdal Bondelag og

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag.