Fare for flom og jordskred

NVE har sendt ut OBS-varsel som også omfatter Møre og Romsdal.

Driva: Bildet er tatt rett nedenfor Elverhøy bru.   Foto: Inge Nordvik

Driva i Sunndal begynner å bli flomstor.   Foto: Inge Nordvik

Nyheter

Det er høy vannføring i mange elver som følge av snøsmeltingen. Det er varslet stigende temperaturer og mulighet for regn på torsdag og fredag, som kan gi ytterligere vannføringsøkning.


NVE har torsdag sendt ut flomvarsel om økende fare:

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no.

Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere).

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.

Følg utviklingen på Varsom.no.For deler av Vestlandet er det meldt jordskredfare, gult nivå:

Det er usikkert hvor i området de største nedbørmengder treffer. Relativt høye temperaturer fører til stor snøsmelting. Grunnvannstanden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30-50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.


Gult aktsomhetsnivå innebærer at situasjonen er utfordrende og krever oppfølging og kan medføre skader lokalt:

  • Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme.
  • Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.
  • Spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.