Mener Sunndal kommune bryter arbeidsmiljøloven

Skolenes landsforbund mener Sunndal kommune bryter arbeidsmiljøloven når det bare er ett verneombud for hele grunnskoletjenesten i kommunen.

Ett verneombud: Grunnskoletjenesten har drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger som ansvarsområde. Det er seks grunnskoler i Sunndal, men bare ett verneombud. – Det må velges ett verneombud på hver skole, sier Bodil Gullseth forbundssekretær i Skolenes landsforbund. Her Sande skole (illustrasjonsbilde).  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

– Vi mener dette er et klart brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstakere og elever ved skolene i Sunndal fratas en rettighet, sier Bodil Gullseth, forbundssekretær i Skolenes landsforbund (SL).

Arbeidsmiljøet

Verneombud skal velges blant arbeidstakerne for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Som hovedregel skal det velges verneombud i alle virksomheter.

I Sunndal kommune er det i dag definert seks verneområder. Ett av dem er grunnskoletjenesten, som har drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger som ansvarsområde. Det er seks grunnskoler i Sunndal; barneskolene Sande, Tredal, Ålvundfjord og Løykja, Gjøra oppvekstsenter og Sunndal ungdomsskole. Det er ett verneombud og én stedfortreder i hele grunnskoletjenesten, bekrefter personalsjef Ildri Solbakk. Slik er det også i blant annet barnehagetjenesten.

– Arbeidsmiljøloven sier at det skal være et verneombud på alle virksomheter som har ti eller flere ansatte. Etter det jeg kjenner til, har alle skolene og oppvekstsenteret i Sunndal mer enn ti ansatte, sier Gullseth.

– Det betyr at alle skolene skulle hatt et eget verneombud, sier hun.

– Viktig

Gullseth viser til arbeidsmiljøloven der det går klart fram at et verneområde ikke skal være større enn at verneombudet klarer å ha full oversikt innen sitt område og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Hvor mange verneombud som skal velges vil derfor avhenge av virksomhetens størrelse og arbeidsforholdene for øvrig. Som hovedregel skal det være et verneombud for hver avdeling eller skift, dersom risikoforholdene tilsier dette.

– Det er viktig at det er et verneombud på hver skole, sier Gullseth. Hun viser til at det er den som er en del av arbeidsplassen i det daglige, som best vil kunne se utfordringene i arbeidsmiljøet. "Bare verneombud som selv har daglig tilhold på arbeidsplassen kan ha tilstrekkelig kjennskap til forholdene slik at et forsvarlig arbeidsmiljø kan ivaretas, særlig med tanke på ting som kan ha innvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet", skriver SL i et leserinnlegg som står på trykk i dagens avis.

– Den som kommer utenfra, vil ikke se det samme. Virkeligheten kan være sminket, sier Gullseth.

Et verneombud skal påse at det er et godt arbeidsmiljø både psykisk og fysisk. Det er ikke bare under vernerunder at verneombudet har en jobb å gjøre, understreker Gullseth.

– På skoler har de for eksempel ofte en viktig jobb når det gjelder sikkerhet og forskrifter for lekeapparater, gymsaler og naturfagrom. Verneombud skal ha en viktig og aktiv rolle i HMS-arbeid.

Også i den krevende prosessen Sunndal kommune har vært gjennom med nedbemanninger som følge av nedleggelsen av asylmottaket, tror Gullseth kommunen hadde vært tjent med verneombud som gode brubyggere og lagspillere.

– En gjør dumt i å tro at et verneombud skal være motparter til det administrative miljøet i en kommune. Vi ser at der verneombud er på plass og får gjøre jobben sin, er det jevnt over færre konflikter.

Til arbeidsmiljøutvalget i august

På spørsmål om hva Skolenes landsforbund mener Sunndal kommune må gjøre, er rådet klart.

– Det må velges et verneombud på hver skole. Rett og slett.

Hun legger til at det kan bli aktuelt å koble inn arbeidstilsynet dersom ikke verneombud på hver skole kommer på plass.

Også oppvekst- og omsorgsutvalget i Sunndal har tatt tak i saka. I et vedtak fra forrige møte ber utvalget administrasjonen forberede et saksframlegg der det avklares om Sunndal kommune oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser om plikt til å velge verneombud. Særlig stilles det spørsmål ved om det er et nødvendig antall verneombud i kommunen. I forkant av møtet var utvalget på befaring på Gjøra oppvekstsenter. «I forbindelse med befaringen tillot ikke rådmannen at verneombudet fikk delta. Oppvekst- og omsorgsutvalget vil sterkt beklage dette», heter det i det enstemmige vedtaket som ble fattet.

Personalsjef Ildri Solbakk opplyser til Driva at administrasjonen vil gå gjennom organiseringen og legge fram en sak til førstkommende møte i arbeidsmiljøutvalget 20. august.

Hun legger til at dette var planlagt før saka ble tema i oppvekst- og omsorgsutvalget, på bakgrunn av en henvendelse fra SL til personalsjefen og arbeidsmiljøutvalget datert 15. mai.

– Henvendelsen ble besvart samme dag med at administrasjonen vil etablere et tilstrekkelig grunnlag for å behandle saka. Dette ble gjort i samråd med leder for arbeidsmiljøutvalget.

Det ble seinest høsten 2017 gjennomført valg av verneombud for perioden 2017–2019 i Sunndal. Representanter for de to største fagforeningene, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, gjennomførte valget. Solbakk opplyser at det ikke ble fremmet noen kommentarer til organiseringen av vernetjenesten i tilknytning til valget.

– Har trodd på

Det ble opprettet et lokallag av Skolenes landsforbund i Sunndal for et par år siden. I dag organiserer forbundet ni medlemmer i grunnskoletjenesten og en i videregående skole i Sunndal.

– Medlemmer i lokallaget forteller at det blant annet på vernerunder har blitt opplyst at det skal være tilstrekkelig med ett verneombud for hele grunnskoletjenesten, og at de inntil nylig har trodd på det de har blitt fortalt, sier Bodil Gullseth.

– SL-medlemmer i Sunndal stiller også spørsmål ved at oppslag på arbeidsplasser rundt om i kommunen om verneombud og hovedverneombud er utdaterte. At det er vanskelig å finne informasjon om vernetjenesten på kommunens heimeside. At verneombud ikke får være til stede på rundene som politikerne deltar på. Kommunen må ta de ansattes arbeidsmiljø på alvor og snarest rydde opp, sier Bodil Gullseth.