- Vilkårlige og i utakt med behovene

– De foreslåtte innsparingstiltakene ved Sunndal VGS kan virke både vilkårlige og i utakt med behovene på indre Nordmøre.

Ståle Refstie (Ap).  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Det skriver Sunndal-ordfører Ståle Refstie på vegne av et samlet formannskap i et brev til den politiske og administrative ledelsen i fylket. Bakgrunnen er forslagene om å kutte i elektrofag og VG2 industriteknologi ved den videregående skolen i Sunndal. I brevet viser Refstie til at både Sunndal kjemiske fagforening og Sunndal næringsforening uttrykker bekymring for de foreslåtte kuttene, som de mener vil være til hinder for videre positiv utvikling i næringslivet i regionen. Refstie peker på at næringslivet på indre Nordmøre preges av industri og industriklynger med stort kompetansebehov. I Sunndal særlig innen elektrofag og mekaniske fag. Utdanning og rekruttering av kompetent arbeidskraft er kritiske faktorer for dette næringslivet. Rekrutteringen skjer i stor grad via de yrkesfaglige linjene på de videregående skolene på indre Nordmøre.

Refstie ber på vegne av formannskapet om at næringslivets behov vurderes nøye ved valg og dimensjonering av de framtidige yrkesfaglige tilbudene ved Sunndal VGS.

– En alternativ og bedre tilnærming kan være at kommunene og næringslivet inviteres til å definere hvilke av dagens linjetilbud som er viktige for framtidig rekruttering og utvikling, og hvordan utdanningsbehovet mest effektivt kan løses ved arbeidsdeling og samarbeid mellom skolene og næringslivet. Han peker på modeller som kan være aktuelle å vurdere, som småskala utdanningsprogram innen viktige fagområder, tilpassede lærlingeløp med tettere oppfølging i bedriftene og utveksling av elever mellom skoler, og mener SuSu-programmet kan gi en god ramme rundt dette arbeidet.

Brevet er sendt fylkesordfører, fylkesrådmann, øvrige medlemmer av fylkestinget, fylkesutvalget og utdanningsutvalget.