Debatt

Sunndal kommune og heltidskultur i pleie- og omsorgstjenesten

Leserinnlegg.

Svein Anders Grimstad.  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

Rekruttering av kompetent helse- og omsorgspersonell vil nok bli en av kommunes mest krevende utfordringer i årene som kommer. Det er derfor veldig positivt at Sunndal kommune prioriterer å legge til rette for lærlingeplasser for framtidige omsorgsarbeidere og for desentralisert sykepleierutdanning. Det er også positivt at Sunndal kommune har prioritert å ha to LIS 1 - / turnuslegestillinger i kommunen. Mangel på turnusplasser har vist seg å være flaskehalsen som begrenser tilstrekkelig utdanning av nye leger.

Ufrivillig deltid har negative konsekvenser både for kommunen som arbeidsgiver og for kommunens ansatte. For kommunen vil det definitivt bli en utfordring dersom man ikke får utnyttet den totale omsorgsressursen i kommunen fullt ut. For den ufrivillig deltidsansatte er det selvfølgelig uheldig at man ikke får utnyttet kompetansen slik man ønsker. Det er også en kjent sak at ufrivillig deltid kan gi utfordringer med å få innvilget lån til egen bolig.

Vi er kjent med at fjerning av all ufrivillig deltid fra 2020 kan medføre en brutto årlig utgiftsøkning for pleie- og omsorgstjenesten i størrelsesorden 35 millioner kroner. Samtidig foreslår administrasjonen å budsjettere med en netto utgiftsøkning på 5 mill. Vi må derfor anta at de ser for seg at det skal spares inn ca. 30 mill. på redusert vikar innleie og redusert sykefravær.

Slik det pr. dags dato ser ut, vil Sunndal kommune for 2019 ha et forbruk som er 25-30 mill. høyere enn inntektene, og 10 av disse millionene skyldes budsjettoverskridelse i pleie- og omsorgstjenesten. Mellomlegget må tas fra kommunens disposisjonsfond. Enhver ansvarlig politiker bør forstå at dette ikke er bærekraftig.

Vi synes ikke kostnaden ved å fjerne all ufrivillig deltid fra 2020 er tilstrekkelig risikovurdert, og vi er redd for at den vil føre til en ytterligere økning av driftsunderskuddet.

Vi i Sunndal Høyre er for fjerning av ufrivillig deltid, og vi støtter også å øke driftsrammen med 5 mill. for å komme i gang med arbeidet. Vi tror denne summen er alt for lav til å dekke hele kostnaden. Vi synes derfor at kommunen for budsjettåret 2020 skal avgrense seg til å fjerne ufrivillig deltid i en tilpasset andel av pleie- og omsorgstjenesten.

Sunndal Høyre er generelt skeptisk til å pløye oppsparte midler inn i ordinær drift. Vi ønsker å reservere disposisjonsfondet til innovasjon og utvikling for å gjøre Sunndal til et grønnere samfunn og til en bedre bo- og besøkskommune.

Sunndal Høyre

Svein Anders Grimstad