Godkjenner reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Molde kommune.
Nyheter

Det går fram i en pressemelding lagt ut av departementet fredag.

Planen legger grunnlag for etablering av et behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall og deponier for lettere forurenset overskuddsmasse i det nedlagte gruveområdet. Avfallsanlegg og massedeponier kan ikke etableres uten at det foreligger tillatelse etter forurensningsloven.

- Godkjenning av reguleringsplanen er viktig for at tiltakshaver kan komme videre i sitt arbeid med planlegging av anlegget, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Videre utredninger vil vise om det kan etableres et anlegg for behandling av uorganisk farlig avfall med miljømessig akseptable virkninger.

Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand ble vedtatt av tidligere Nesset kommune i november 2018. Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal fremmet innsigelser til planen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at et anlegg for håndtering av farlig avfall og lettere forurerensede overskuddsmasser har stor samfunnsnytte. Departementet har i avgjørelsen lagt vekt på det lokale ønsket om å legge til rette for nye arbeidsplasser og opprydding etter tidligere gruve- og industrivirksomhet på Raudsand. Departementet vurderer at planlagt arealbruk på land og i sjø ikke vil berøre naturmangfold eller andre miljøinteresser av nasjonal eller vesentlig regional verdi.

Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet støtter ikke innsigelsene fra fylkeskommunen og nabokommunene.

- Stor samfunnsnytte

Dette er konklusjonen i vedtaksbrevet:

Etter ei samla vurdering godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Departementet legg vekt på at planlagd arealbruk på land og i sjø ikkje kjem i konflikt med nasjonale eller vesentlege regionale interesser knytt til naturmangfald, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og akvakultur. Departementet legg og vekt på det lokale ønsket om å få rydda opp etter tidlegare gruveverksemd, og etablere nye arbeidsplassar som kan motverke nedgang i folketal og styrke grunnlaget for busetnad i området. Det er vurdert at anlegget kan gje om lag 125 direkte arbeidsplassar i anleggsfasen og om lag 50 arbeidsplassar i driftsfasen. Anlegget vil og ha positive ringverknader med auka etterspurnad etter handel og tenester lokalt og regionalt.

Departementet vurderer at eit anlegg for handsaming av farleg avfall og lettare forureina overskotsmassar har stor samfunnsnytte, og at dei negative verknadene av reguleringsplanen for innbyggjarar og næringsliv i nabokommunane er avgrensa. Eventuell forureining frå det planlagde anlegget kan likevel ha negative verknader for miljøinteresser og for sjømatnæringa. Dette må greiast ut ved handsaming av søknader om løyve etter forureiningslova.

Les hele vedtaksbrevet her (pdf).