Regulerinsplan for rv 70 Elverhøybrua sluttbehandles tirsdag 31. januar i økonomi- og planutvalget i Sunndal.

Rådmannens innstilling er at Sunndal kommunestyre vedtar reguleringsplanen med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Reguleringsplanen for rv 70 Elverhøybrua er utarbeidet av Statens vegvesen Region Midt og den ble første gang behandlet i økonomi- og planutvalget 1. desember 2015, og deretter lagt ut til offentlig ettersyn til februar 2016. Vegvesenet har oversendt planforslaget for behandling og endelig vedtak i kommunen 9. januar 2017.

Det kom inn 14 merknader til høringsforslaget. Kommunen har kommet med kommentarer til disse.

Dette er både fra offenlige etater og privatpersoner, og her er noen utdrag:

Fylkesmannen peker på natur- og miljøverninteresser, som at tiltaket må minimalisere inngrep i gråorheggeskogslokaliteten Løykja-Liljora og at en bør unngå avrenning til elva i og med at kvasse partikler fra sprengt stein kan skade fiskehjeller. Dette vil bli fulgt opp, opplyser saksbehandler Marit I. Erstad i Sunndal kommune.

NVE peker på at Statens vegvesen må vurdere beredskapstiltak for å ivareta flomsikkerheten, spesielt ved oppføring av brukonstruksjon og innsnevring av elveløpet. Kommunen kommenterer at vegvesenet vil sørge for flomberedskap under bygging.

John H. Bråten  påpeker at det ikke er planlagt akselerasjons- og retardasjonsfelt i krysset Grøavegen/Hovenvegen og at det er stor trafikk av trailere der. Kommunen kommenterer at telling viser 150 kjøretøy per time og kravet om svingefelt slår inn ved 350.

Olga Glasø ønsker at boligen reguleres bort og at den vil bli krevd innløst, og i kommentar fra kommunen er den foreslått fjernet fra reguleringsplanen.

Sunndal rideklubb krever at areal, som i dag blir brukt til paddocker, blir erstattet med tilsvarende arealer og at Statens vegvesen opparbeider nye paddocker. De ønsker at gangvegen under den nye Elverhøybrua bør føres videre langs elven og forbi rideanlegget. Klubben ønsker også at det blir anlagt forbikjøringslomme i forbindelse med etablering av adkomst til rideklubben og gårdsbruk.

Kommunen skriver at forslaget om gangvegen er et godt tiltak som bør tas med i eventuell plan for tilstøtende områder til denne reguleringsplanen. Vegvesenet har dog ikke erstatningsareal å tilby rideklubben for tap av arealer til paddocker. Tapt areal vil imidlertid bli erstattet med et økonomisk bidrag i grunnervervsfasen. Erstatningsbeløpet vil også dekke eventuelle kostnader forbundet med etablering av paddocker tilsvarende standard. Med hensyn til forbikjøringslomme bemerkes det at trafikken til rideskolen er for liten til at adkomsten kan defineres som et kryss og at kriterier for å anlegge slik lomme er 350 kjøretøy i timen, noe kommunen mener ikke er tilfelle her.

Geir Vidar Engskar peker på flere ting, blant annet mulige tiltak for støyskjerming. Siden bolighuset på eiendommen hans ligger i gul støysone, vil han få tilbud om lokal skjerming av uteplass og eventuell fasade, skriver kommunen.

Anna Hildur og Erik Berg peker på at forslaget innebærer unødig store inngrep i landsbruksareal og at gårdsbruket får redusert dyrkaareal i stor grad mm. Kommunen kommenterer at krysset Grøavegen opprinnelig var plassert nærmere elva for å unngå å ta unødig mye jordbruksareal, men at krysset måtte flyttes for å tilfredsstille krav til sikt, derfor ble det større inngrep i jordbruksarealene.

Driva elveeigarlag etterlyser krav til utførelse av avbøtende tiltak for bekken, og kommunen svarer at bekken vil bli tatt hensyn til.

Stein R. Kolstø peker på at busslomme ved krysset Grøavegen ikke er nødvendig og at det bør planlegges busslommer nord for ny bru, ved ridesenteret.

Ut i fra innspillene over og enda flere, som man finner i sakspapirene, kommer kommunen med vurdering og opplysning om endringer. Busslommene som var planlagt ved krysset Grøavegen, er flyttet til adkomsten til Sunndal rideklubb, anlegg knyttet til busslommene er fjernet ved Grøavegen. Rådmannen vurderer at reguleringsplan for rv 70 Elverhøybrua vil være godt gjennomarbeidet og klar for sluttbehandling i kommunen.