I sin høringsuttalelse skriver rektoren at han har lyttet til synspunkt fra ulike aktører i skolesamfunnet og i lokalsamfunnet. Innspill er kommet fra ansatte, elevråd, tillitsvalgte, skoleledelse, skoleutvalg, Sunndal kommune og lokalt næringsliv.

- Mi tilråding er ikkje i samsvar med alle innspela. Men alle ønskje om utdanningstilbod eg har mottatt skriftleg frå lokale bedrifter, bransjar og frå Sunndal kommune per 30.09.2016, er imøtekomne.

Rektoren forklarer videre at han har gjort avveininger ut fra forventa elevtall, hans egen kjennskap til rammefaktorer for god skoledrift, og den rollen han mener Sunndal videregående bør ha i lokalsamfunnet i årene som kommer.

Løken anbefaler 109 elevplasser på VG1 - fordelt på bygg- og anleggsteknikk (8), elektrofag (23), helse- og oppvekstfag (15), teknikk- og industriell produksjon (23) og studiespesialisering (40).

VG2: Byggteknikk (8), elenergi (8), automatisering (15), helsearbeiderfag (15), kjemiprosess (15), industriteknologi (8), realfag (20), språk, og samfunnsfag og økonomiske fag (20). Dette gir i sum 109 elevplasser.

Løken ser derfor ikke for seg videreføring av tilbudet innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Norconsult foreslo i høringsdokumentet at dette skal samles på en av skolene; Surnadal videregående.

VG3: Automatiseringsfaget (15), påbygning til generell studiekompetanse (23), realfag (20), språk, samfunnsfag og økonomiske fag (20). Dette gir i sum 78 elevplasser.

Samlet sum for elevplasser blir 301, inkludert 5 i TPO.

- Dilemma

Løken peker på at rapporten som er ute på høring legger opp til at den videregående skolen i Sunndal i framtida skal ha 90 elever på VG1 og 90 på VG2. I tillegg kommer elvtall på VG3. Elevtallet i rapporten er i nær framtid satt for lavt. Kapasitetstallet for søkere med ungdomsrett vil være over 100 de kommende fem årene. Og i tillegg mener han det må regnes med minst ti søkere med voksenrett.

- Eg opplever eit dilemma med m.o.t deil yrkesfaglege utdanningsprogramma, skriver Løken i uttalelsen.

- Dei lokale ønska, inkludert munnleg uttrykte ønske og interne ønske ved Sunndal vgs, er større enn det vi kan imøtekome. Men alle ønskje eg har mottatt skriftleg frå lokale bedrifter, bransjar og frå Sunndal kommune, kan imøtekomast.

Rektoren understreker videre at kjernetilbudene ved Sunndal videregående etter hans vurdering er studieforberedende utdanning, utdanning innen helse- og oppvekstfag, og innen teknikk og industriell produksjon.

- Etter mi vurdering kjem utdanningstilbod innen bygg- og anleggsteknikk og elektrofag i andre rekkje.

I høringsuttalelsen forklarer Løken også at lokal industri uttrykker sterke ønsker om at Sunndal videregående skole i framtida skal gi utdanning innen automatisering.

Dette er forslaget:

For VG1 vil Løken opprettholde linja for bygg, riktignok med færre plasser enn i dag. For elektro vil han øke i forhold til nåværende struktur, men ikke like mye som Norconsult foreslår. For helse er han på linje med Norconsult, og for TP og ST foreslår han å redusere antall plasser i forhold til dagens struktur - men ikke like mye som Norconsult foreslår.

For VG2 vil han opprettholde byggteknikk med like mange plasser som i dag, men redusere på elenergi i forhold til nåværende struktur og forslaget fra Norconsult. For automatisering vil han ha like mange plasser som foreslått fra Norconsult, og for helsearbeiderfag ønsker han også en styrking på linje med det Norconsult foreslår. For barne- og ungdomsarbeider er han på linje med Norconsult i at tilbudet forsvinner fra Sunndal videregående. For kjemiprosess ønsker han å opprettholde dagens nivå, men redusere på industriteknologi på linje med forslaget fra Norconsult. I realfag foreslår han en reduksjon i tilbudet i forhold til i dag, men flere plasser enn det som foreslås i høringsdokumentet. Det samme for språk, samfunnsfag og økonomiske fag.

For VG3 mener rektoren at forslaget om 15 plasser innen automatiseringsfaget er riktig, og han mener dagens tilbud skal videreføres når det gjelder påbygging til generell studiekompetanse. For realfag kan antall plasser reduseres, men ikke så mye som foreslått fra Norconsult. Det samme for språk, samfunn og økonomiske fag.

I høringsuttalen signaliserer rektoren at strukturen ved Sunndal videregående og Surnadal videregående må vurderes på nytt når Todalsfjordsambandet er realisert.

Dersom det ikke er realisert innen 2023, vil elevgrunnlaget for Sunndal videregående være for lite for den strukturen rektoren anbefaler.

Da ser han for seg en mye strammere struktur, der skolens kjerneområde - studiespesialisering, teknikk og industriell produksjon og helse- og oppveksfag - blir mer skjermet.

- Reduksjonen i elevtal må då kome innanfor byggfag og elektrofag.