Slike situasjoner kan det snart bli slutt på. Rundkjøring vedtatt

foto