Fra 1. januar 2017 vil antallet Sivastøttede næringshager reduseres fra 47 til 39 selskap fordelt på alle landets regioner. Samtidig økes også Sivas samlete tilskudd til programmet med i overkant av

4 millioner kroner årlig til 39,1 millioner kroner.

I tillegg til Siva bidrar også de enkelte fylkeskommuner med tilskudd til næringshagene under programmet. Den nye finansieringsmodellen har tre nivå basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial. Den nye modellen innebærer en spissing inn mot de miljøene med størst potensial og god måloppnåelse. Som en følge av dette vil noen miljø miste sine tilskudd og tas ut av programmet.

Aura Næringshage AS, Sunndalsøra, er en av dem som går ut av programmet til SIVA. De andre er: Hammerfest Næringshage AS, Kapp Næringshage AS, Lister Nyskaping AS, Næringshage Nord AS, Odal Næringshage Utvikling AS, Solør Næringshage AS og Trøndsk Kystkompetanse AS, skriver Siva i pressemelding.

«Myk landing»

Ordfører Hurlen viser til at det har vært møte med ordfører Refstie i Sunndal, styret i næringshagen og fylket om saka, og at man vil gå inn for styrt avvikling.

– Siva vil ta ut Aura næringshage på grunn av manglende resultat og måloppnåelse. Det er viktig å få med fylket på en myk landing for bedriftene som er i næringshagen. Nesset næringsforum ønsker fortsatt å ha Hoppid.no her, sa han i kommunestyremøtet torsdag.

Styreleder Svein Atle Roset sa at mange av bedriftene har vært fornøyde med samlokalisering og at dette har fungert godt.

Toril Melheim Strand (Ap) la til:

– Det er viktig for oss i Nesset at det er et tilbud her, at vi har muligheter for å ta utdannelse på studiesenteret og at vi får berga Hoppid.no.

Konklusjonen til Hurlen var at han ikke motsetter seg spekulasjonene og overlot til kommunestyret å ta tak i saka:

– Styret i næringshagen har gjort en utmerket jobb. De har prøvd så godt de har kunnet. Det er nå klart at man ønsker en styrt avvikling og en myk landing.

– Et tap for distriktene

Mellvin Steinsvoll (Ap) sa seg bekymret:

– Blant de næringshager som kan forsvinne ut av programmet, er Aura næringshage. Næringshagesamarbeidet med Sunndal, har pågått i 10 år, først som to sjølstendige næringshager der en av forutsetningene var samarbeid over grensene, så etter endringer i SIVAs næringshageprogram, ble Aura næringshage etablert som en felles næringshage for Nesset og Sunndal. Sjøl om det ikke er mulig å påvise de store resultat av arbeidet i Aura næringshage lokalt i Nesset, vil jeg likevel påstå at dette miljøet med en justering i driftsmåten, har et potensial for næringsutvikling i seg. SIVAs ønske om å ta blant andre Aura næringshage ut av programmet, må være politisk klarert fra regjeringa side. Noe annet ville være merkelig. Hvis dette ønsket blir innfridd, er dette et nytt tap for distriktene og Nesset kommune.

Steinsvoll fremmet følgende forslag: «Nesset kommunestyre krever at SIVA omgjør sin innstilling om å ta Aura næringshage ut av sitt framtidige næringshageprogram. Nesset kommunestyre ser på en nedleggelse av Aura næringshage som et angrep på distriktene og et tap for Nesset kommune. Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ overfor ordføreren i Sunndal, med sikte på å få brakt SIVAs innstilling om å ta Aura næringshage ut av næringshageprogrammet, inn for regionrådene Orkidé og ROR. Det forutsettes at de to regionrådene arbeider tungt for at Aura næringshage fortsatt skal være en del av SIVAs næringshagesatsing».

Forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.