Real Alloy Raudsand har åpnet portene for Driva, så leserne får se oppgraderingene som er gjort siden bedriften ble stengt i fjor.

Miljødirektoratet har tidligere gitt påpakning til Real Alloy Raudsand på grunn av klager fra naboer om betydelige luktplager. Under tilsyn i mai i fjor fant også Miljødirektoratet brudd på kravene som er stilt for å drive, og de påla deretter stengning i juni.

– Vi hadde da ikke noe valg. Vi måtte investere og gjøre store forbedringer for å kunne starte opp driften igjen, sier sjef Allan Hansen. I ni måneder har bedriften vært stengt. Det har kostet mye i form av utgifter i millionklassen og tapte inntekter.

– Det går bra, men nå haster det å komme i gang igjen.

Ingen innsigelser

– Siden september 2016 har det pågått en omfattende oppgradering og et vedlikeholdsarbeid. 2. februar 2017 var Miljødirektoratet på en ny inspeksjon. Denne gangen fant de ikke noe å utsette på bedriften. De så på tekniske tiltak vi har gjort og på måleutstyr, og var veldig positive, fortsetter Hansen.

– Vi søkte 3. februar om å få drive en testperiode. Miljødirektoratet sendte varsel om oppstart av testkjørsel ut på høring for 14 dager siden. Det hadde ikke kommet noen innsigelser innen fristen gikk ut mandag. Dermed gir Miljødirektoratet tillatelse til at vi kjører en testperiode på 30 uker, med en påfølgende inspeksjon. Vi må i første omgang kjøre en kaldtest. Allerede på fredag planlegger vi å kjøre en varmtest.

Miljødirektoratet skriver i tillatelse til testperiode at resultat fra denne til danne grunnlag for vurdering om bedriften kan gjenoppta ordinær drift.

Alle på jobb

– Det vil ta flere uker før det er full produksjon. Det blir en innkjøringsfase, slår Hansen fast.

– Hva er gjort på Real Alloy Raudsand den tid det har vært stengt?

– Vi har foretatt en generell oppgradering av bygningsmassene. Hele produksjonslinja er oppgradert. Vi har bygget en ny knusehall. Det er installert nytt filteranlegg, avtrekksanlegg og vi har oppgradert anlegget vårt, og fått ny gassbrenner, som skal være med og optimere rensegraden av ammoniakk. Et annet viktig område er oppgradering av PLS på hele anlegget, samt installering av måleutstyr til blant annet kontinuerlig måling av ammoniakk. Alarmer vil gå hvis man kommer tett opp til grensene for hva som er tillatt, da kan en reagere og sette i gang tiltak, og vi verste fall stoppe produksjonen.

Ny knusehall

Hansen viser Driva de ulike oppgraderingene: i knusehallen jobber folk med lakkering og annet.

– Det har blitt helt nytt her, nye vegger og nytt tak.

Hansen understreker at bedriftene på Rød og Raudsand er én bedrift:

– De er avhengige av hverandre. Saltslagget som kommer hit kommer fra Rød. Det aluminiumet vi får ut her kjører vi tilbake til Rød og får smeltet om.

– Hva gjør dere framover i forhold til naboene på Raudsand?

– Vi har sendt brev til naboene om inspeksjonen som var nylig. På Nesset kommunes heimeside vil det ligge lenkeadresse med informasjon. Vi skal også ha åpent hus når vi starter opp produksjonen igjen. Vi ønsker definitivt en god kommunikasjon med naboer. Vi har nå full prosessovervåking og ved eventuelle klager på lukt kan vi gå tilbake til tidspunktet og se om det har vært noen feil på anlegget. Vi har dermed mulighet til å gjøre noe med det.

Alle foto: Elin Høstmark