Nav kan tilby bistand ved gjeldsutfordringer.

– Det er mange muligheter til å få hjelp, men du må be om hjelp. Og helst før det har gått altfor langt, henvend deg til oss i Nav, sier avdelingsleder Stig Nergård.

Nav Sunndal har de siste fem åra hatt 314 gjeldssaker med en samlet gjeld på 265,5 millioner kroner. Hver bruker har hatt en gjennomsnittlig gjeld på 845.000 kroner. I gjennomsnitt er det forhandlet bort 20 prosent av gjelda og 65 prosent av sakene er løst. Nav yter bistand gjennom kartlegging av gjeld, forhandlinger med kreditorer, avtaleinngåing om løsninger og gjennomfører disse i samarbeid med brukere. Gjeldas størrelse har ingen betydning og tilbudet er gratis, forteller Stig Nergård og Anne Kari Grimstad, leder på Nav Sunndal. Dette kan de anbefale, for de har sett at alene når man sjelden fram.

– Be om hjelp

De ønsker økt fokus på økonomi, og henvender seg til brukere i alle aldre, fordi de ser at det er behov for mer kunnskap rundt gjeldsslaveri, forebygging av det og for informasjon om hvilken hjelp som finnes. De ønsker å bevisstgjøre på at en endring av livssituasjon kan innebære en inntektsendring, og at det er viktig å være forberedt på det.

– Alle folk kan komme i en situasjon der man ikke lenger greier å betjene et lån eller ikke greier å betale regningene, slik at de hoper seg og går til inkasso. Det er helt vanlige folk som havner i slike situasjoner, og vi ser at det er en del yngre som strever. Det kan være ulike årsaker til det, som skilsmisse eller arbeidsledighet. Mange kvier seg for å fortelle om situasjonen sin, men man trenger ikke være flau for å be om hjelp. Dess tidligere enn kommer dess enklere er det å komme ut av det. De beste er å komme til oss før det utvikler seg til en gjeldssak.

10–12 kredittkort

De sier at det kan begynne i det små med kanskje en regning på 80 kroner som man ikke betaler, som etter hvert blir på 1200.

– Mange små regninger kan til slutt bli til store summer når man tar opp kredittlån og bruker mange kredittkort for å betale ned småbeløp. Plutselig sitter man i et uføre man ikke kommer ut av, og alt stopper opp, men det er mulig å komme ut av det ved hjelp av for eksempel nedbetalingsavtaler og refinansiering. Vi har klart å hjelpe folk, og det skal vi fortsette med, sier Nergård.

De forteller at en del har hatt opptil 10–12 kredittkort. De har opplevd at brukere har klippet i stykker kortene sine på Nav, og de opplever at det er få tilbakefall etter at folk har fått hjelp. Tilbudet med gjeldsrådgivers bistand er gratis og det er kort ventetid for dette på Nav.

Startlån og tilskudd

Startlån er et lån som tilbys vanskeligstilte som trenger bistand til å skaffe seg bolig eller beholde den de har, som regel brukte boliger. Innenfor målgruppa prioriteres barnefamilier, enslige forsørgere, enslige og flyktninger. Lånemidlene gis fra Husbanken, som kommunen videreutlåner. renta er på 1,8 prosent og litt høgere ved fastrente. For å få et startlån må en ha betalingsevne, men man kan for eksempel ha uførepensjon.

– Med dette vil man nå vanskeligstilte som ikke får lån andre steder.

Siden 2007 er det 186 som har fått startlån.

– Av dem er bare 8 misligholdt, så folk er flinke til å gjøre opp startlåna sine, sier Nergård.

Det kan også søkes om tilskudd. Det er kommunen som søker Husbanken om midlene. Det ene er tilskudd til etablering og gis til vanskeligstilte personer som skal etablere seg i bolig og det andre er tilskudd til tilpasning som skal finansiere mindre ombygginger for bevegelseshemmete. Midlene er begrenset og behovsvurderes.

Fra minus til pluss

Hvordan kan du få pengene du har til rådighet til å strekke lenger? Hvor tar alle pengene vegen? Hvor kan du spare? Nav Sunndal vil tilby innbyggerkurs over to dager som går på hverdagsøkonomi. Dette kan hvem som helst delta på.

– Kurset i privatøkonomi er under utprøving i dette fylket fra 2017 og starter i Kristiansund nå i januar, og vi skal ha det i Sunndal, det er gratis, sier Grimstad. Kurset går på daglig økonomi og økonomisk kontroll, som hvordan en kan handle sunne dagligvarer på en smartere måte, lage budsjett og disponere pengene en har til rådighet.

– Det er praktisk rettet og en ser på hvordan en kan spare penger med hensyn til strøm, mat, forsikring, mobil og mange andre ting.