Det var for vel ei uke siden Miljødirektoratet sendte et brev til Nærings- og fiskeridepartementet der de varsler at det kommer pålegg om å fjerne ulovlig lagret avfall i gruva på Raudsand. Dette gjelder 25–30 storsekker med avfall inne i gruva ved den gamle personellsjakta. Avfallet skal være fjernet innen 1. mai 2018.

Var på befaring

Miljødirektoratet var på befaring i de nedlagte gruvegangene i september i år. Med på befaringen var også Bergmesteren Raudsand AS, Veidekke ASA, Norconsult AS og Real Alloy AS. I brevet til departementet skriver direktoratet at bakgrunnen for befaringen var søknaden de behandler om å etablere deponi for ordinært avfall på Raudsand.

«I den sammenhengen mottok vi et tips om at det er gassutvikling i en gruvesjakt hvor det var søkt om at avrenning fra deponiet skulle ledes til samt det er står sekker med avfall inne i gruven og. Tipset det vises til er «Rapport om risikomomenter» sendt oss 15. august av Chiara Isola og Ola Øverlie. Vi viser til møte med Nærings- og fiskeridepartementet 18. september hvor vi planla befaringen, og til møte holdt hos Nesset kommune 30. oktober hvor funn fra befaringen ble etterspurt», skriver Miljødirektoratet.

«Befaringen avdekket 25–30 big-bags med avfall inne i gruven ved den gamle personellsjakta på kote +4, på gnr. 40/48 i Nesset kommune. Stikkprøve av innholdet viste at det er stor sannsynlighet for at avfallet er møllestøv eller saltslagg fra aluminiumsproduksjon. Sekkene er plassert inne i gruva uten Miljødirektoratets tillatelse og er derved å anse som ulovlig lagring av avfall jf. forurensningsloven § 7. Vi kjenner ikke til hvem som har plassert sekkene på stedet.

Personsjakta er i dag fylt med vann. Vi observerte gassbobler og tok stikkprøve av vannet som viste 310 mg ammonium/L og 0,02 mg hydrogensulfid/L. Kullos-måleren ga utslag i gruverommet. Prosessavløpet fra Aluscan har vært ledet til sjakta og avrenning fra gamle deponier på fjellet bakenfor leder også til det samme gruvesystemet. Det var en eksplosjon i heistårnet over sjakta i 1994.

Vet ikke hvem som har ansvaret

Direktoratet skriver videre: «Med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd kan Miljødirektoratet pålegge den ansvarlige å gjennomføre tiltak når det er fare for forurensning i strid med loven, jf. annet ledd. Den ansvarlige for forurensningen er etter § 7 første ledd den som har, gjør eller setter i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Befaringen har ikke gitt ny kunnskap om hvem som har lagret dette avfallet ulovlig i gruva. Vi har derfor ikke holdepunkter for å kunne peke på en annen enn grunneier til å sørge for å levere dette avfallet til forsvarlig behandling jf. forurensningsloven § 7. Avfallet må leveres til et godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg.

Likeledes ser vi det som naturlig at grunneier sørger for at det kartlegges nærmere hvilke gasser som utvikles i sjakta. Direktoratet for mineralforvaltning har ansvar for sikring og reduksjon av miljøkonsekvenser fra gamle gruver som er hjemfalt til Staten og hvor Nærings- og fiskeridepartementet har et eier- eller forvaltningsansvar.

Vi påpeker at et eventuelt pålegg om å fjerne sekkene ikke er til hinder for at kostnadene kan kreves dekket av andre eventuelle ansvarlige på privatrettslig grunnlag.

– Glad staten tar ansvar

Det er etter tips fra personer som er tilknyttet organisasjonen «Giftfritt Nesset» at påbudet fra direktorat til departement nå kommer. Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS er glad for at staten nå må ta ansvar.

– Det er grunn til å rose organisasjonen «Giftfritt Nesset» for at det nå skjer noe når det gjelder det ulovlig lagret avfallet i gruva. SV-representant Bjørn Jacobsen tok opp dette i Spørretimen på Stortinget i 2003. Da svarte daværende miljøvernminister Børge Brende at dette skulle tas tak i umiddelbart. Ingen ting har skjedd. Da er det surt at Bergmesteren, som kom inn i 2011, blir hengt ut på grunn av dette. Bergmesteren AS er glad for at staten, som har ansvaret for den tidligere gruva, nå bli pålagt å rydde opp. Staten har heller ikke tatt ansvar for å måle gassutslipp fra gruva. Vi har derfor gjort dette sjøl. Målingene viser at det ikke er eksplosjonsfare der, men at det er store mengder kullos som det er farlig å oppholde seg ved. Det er viktig å presisere at påbudet om fjerning av avfall gjelder sekkene som ligger ved personellsjakta og ikke deponiet i dagen der det ligger lovlig lagret avfall, sier Storvik.