Vedtok å busette 90 flyktningar. No kan talet bli 110

foto