Fastlegen i Sunndal fikk i sommer autorisasjon sin begrenset på en slik måte at han nå kun kan jobbe som lege i underordnet stilling på sykehus med supervisjon og veiledning fra annen lege. Dette etter flere tilsynssaker av alvorlig karakter.

I møtet i oppvekst- og omsorgsutvalget onsdag tegnet rådmann Randi Dyrnes et bilde av en situasjon som ble stadig mer vanskelig å håndtere for kommunen utover i 2015 og 2016. Nye klagesaker på fastlegen ved Sunndal legesenter kom til, samtidig som kommunen ventet på svar fra Statens helsetilsyn.

– Etter gjentakende klager det siste året, fra mai 2015 til utover i 2016, purret kommunen fylkesmannen og Statens helsetilsyn flere ganger for å få en avgjørelse. Vi så klagene gikk inn, men vi fikk ikke svar. Etter kommunens mening tok det for lang tid før Helsetilsynet konkluderte, sett i lys av at det stadig kom nye klagesaker.

Ny rutine

I møtet orienterte Dyrnes også om kommunens rutiner ved ansettelser av fastleger. Hun understreket at fastlegens referanser ble sjekket før ansettelse i Sunndal i 2012.

– Referanser ble sjekket hos tidligere arbeidsgiver. Tilbakemeldingene ga ingen indikasjon på at kandidaten ikke var skikket til en stilling som fastlege.

Kommunen sjekket også rutinemessig legens autorisasjon ved å slå opp elektronisk i helsepersonellregisteret. Den var uten anmerkninger.

– Sjøl om autorisasjonen er uten anmerkninger, kan det foreligge klager på legen. Derfor er det nå innført en ny rutine – vi kontakter fylkesmannen, og ber ham sjekke om det er klagesaker på søkeren, opplyste Dyrnes.

– Rådmannen var på det tidspunkt ansettelsen ble gjort, ikke oppmerksom på at det via fylkeslegen var anledning til å sjekke hvorvidt det forelå klage på legen.

Den nye rutinen ble innført i juni 2016.

Søker ny lege

Det var 20. juni kommunen mottok varsel fra helsetilsynet om at en konklusjon i saka var nært forestående.

– Kommunen forberedte umiddelbart tiltak som skulle ivareta mulige utfall i saka. Vi visste enda ikke hva det var, men vi planla – kall det i verste fall. 30. juni ble rådmannen muntlig orientert av fylkeslegen om helsetilsynets avgjørelse. Fylkeslegen orienterte fastlegen direkte, og kommunen tok også umiddelbart kontakt med legen. Han var ute av tjeneste fra og med 1. juni.

I samarbeid med begge legesentrene ble det lagt en plan for å ivareta pasientene. Det ble naturlig nok stor pågang fra pasienter i den første perioden, fortalte Dyrnes. Mange pasienter var urolige.

– Det er grunn til å gi ros til legesentrene for innsatsen, sa hun, og påpekte at dette skjedde midt i ferieavviklingen.

Umiddelbart ble det igangsatt arbeid for å utlyse fastlegehjemmelen. Søknadsfristen er satt til 26. september. For å sikre et bredere søkergrunnlag, er fastlegehjemmelen utlyst både som fast og som vikarjobb.

Rådmannen håper det kan foretas ansettelse, fast eller midlertidig, i løpet av høsten.

Dyrnes understreket avslutningsvis:

– Sunndal kommune har alltid ønsket, og ønsker framover, å ha en trygg og god legetjeneste for innbyggerne. og vi ønsker å ansette godt kvalifiserte og dyktige leger.