Rådmann Birgit Reich i Rindal redegjør i et leserinnlegg hun har sendt til Driva om hvorfor hun måtte bruke klar tale under budsjettbehandlingen i kommunestyret. Hun advarte sterkt mot at et forslag fra Høyre som ville frafalle eiendomskatt på boliger og hytter. I  ettertid har rådmannen fått høre at enkelte politikere mente det var et poilitisk innlegg hun holdt. Det tilbakeviser hun i dette innlegget:

"Det kan til tider være krevende å balansere mellom politikk og administrasjon. Etter budsjettmøtet i kommunestyret har noen gitt uttrykk for at de mener at folk fra administrasjonen på dette møtet beveget seg over i politikken. Derfor ønsker jeg som rådmann å gi denne redegjørelsen.

Formannskapet besluttet 4.11.15 blant annet følgende:

Det er ikke flertall i Formannskapet for å be adm. om å utrede/jobbe med utredning/forslag der utvidelsen av eiendomsskattegrunnlaget resettes - dvs tilbake til eiendomsskatt bare fra "verker og bruk".

Formannskapet hadde samme holdning ved behandling av forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-19 i sitt møte 17.11.15. Høyre foreslo et opplegg uten eiendomsskatt på boliger og hytter, der en samtidig reduserer kommunens kostnader med ca 6,5 millioner kroner i 2016 og årene framover. Dette forslaget fikk bare en stemme. Rådmannens forslag ble vedtatt med små justeringer, og det var dette vedtaket administrasjonen og alle høringsinstansene hadde å forholde seg til i den påfølgende høringsperioden.

Ut fra høringssvarene var det ingen grunn til å tro at andre enn Høyre ved sluttbehandlingen ville gå inn for å frafalle all eiendomsskatt på boliger og hytter, og bare kreve inn for «verker og bruk». Høyres forslag medførte som nevnt å ta bort ca 6,5 millioner kroner på inntektssiden og stramme inn tilsvarende på utgiftssiden. Dette ville komme i tillegg til innsparinger på nær 3,5 millioner fra 2015 til 2016 som allerede lå inne i budsjettforslaget som formannskapet la ut på høring.

Men under kommunestyremøtet 16.12.15 lot det en stund til at det kunne bli flertall for Høyres forslag. Jeg som rådmann og andre fra kommuneledelsen oppfattet dette som dramatisk, og det oppstod en vanskelig og krevende situasjon.  Vi hadde på forhånd ikke hatt grunnlag for å foreta noen grundig utredning av konsekvensene av Høyres forslag. Men etter vår oppfatning ville det kunne få store følger for Rindal kommune sine ansatte, tjenestetilbudet og kommunens mulighet til å gjenskape en god og sunn økonomi.

Slik vi i ledelsen ser det, ville det være både vanskelig og risikofylt å gjennomføre flere av tiltakene i forslaget. Det kunne ikke skje uten å redusere bemanningen på flere områder. Dessuten kan ikke Rindal kommune tåle enda et år med stort underskudd.

Vår vurdering var at det var nødvendig å si klart fra om nettopp dette i møtet, da det så ut til at forslaget kunne få flertall.  Ordbruken fra vår side kunne sikkert vært annerledes og mindre skarp. Hensikten var ikke å holde et partipolitisk innlegg, men å opplyse om konsekvensene."

Birgit Reisch

Rådmann