– Det å lære seg norsk er grunnleggende for å lære i andre fag og for å fungere sosialt. Når barn og ungdom kommer til Norge bør de lære mest mulig norsk på kortest mulig tid. Mange elever har til nå vært plassert rett inn i skoleklasser og har måttet lære seg norsk samtidig som de skal prøve å følge undervisning på norsk i ulike fag, sier avdelingsleder ved innføringstilbudet Hilde Andersen.

På mandag åpnet det nye faglige tilbudet i Sunndal: intensiv norskopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever, i et nybygg ved Sande skole. I dag er det 22 elever i det som er en sjølstendig enhet, men dette vil variere ved til- og fraflytting. Kapasiteten er på 40.

Samler kompetansen

Andersen forteller at det har vært en utfordring for nyankomne å få støtte på morsmålet sitt, og at kompetansen i Sunndal var spredt, slik at det ble få timer på hver elev.

– Utdanningsdirektoratet har anbefalt at man samler den faglige kompetansen, og vi har valgt å gjøre det på denne måten i Sunndal. Nå samles de nyankomne elevene i hele Sunndal fra 1. til 10. klasse til undervisning. De er delt i tre grupper: småskole, mellomtrinn og ungdomstrinn.

Hun mener det er store fordeler å ha innføringstilbudet på et sted. Det er totalt åtte lærere, derav fire norsklærere og fire tospråklige. Disse samarbeider tett.

– Det er en fordel at man har et fagmiljø og at kompetansen er samlet. Det tar rundt et år å lære seg brukbart norsk. Når elevene er klare går de inn i vanlig klassesituasjon på den skolen de sokner til. Der følges de opp videre.

Norsk høgt prioritert

– De blir ikke atskilt fra de norske elevene?

– Elevene er ute sammen med Sandeelevene i friminuttene, og vi lærere følger med. Ungdomsskoleelevene spiser i kantina sammen med norske elever, og de deltar på turer og annet sosialt. Det skal være trygghet og ro rundt den faglige læringen, samtidig som man skal bli kjent og integreres. Vi tenker integrering på sikt: at de skal klare skolen, komme seg ut i arbeidslivet og fungere i samfunnet. De skal få best mulig fagkompetanse og de får den opplæringen de har krav på i dette trygge miljøet. Det er godt å vite.