– Søya har blitt ei ny elv - forvandla av Gyda

foto