Mellvin Steinsvoll i Nesset Arbeiderparti har levert følgende spørsmål til ordfører Rolf Jonas Hurlen i i forkant av torsdagens kommunesyremøte:

Kommunestyret 24. april 2014:

1. Nesset kommunes krafthistorie. Hva er status?

2. Kommunestruktur – folkemøte 19. mai 2014 – deltakelse fra andre kommuner. Rauma og Molde/ROR er invitert. Bør ikke også Sunndal bli invitert?

3. Tomteforvaltning og boligetablering i Nesset:

”Folk i alle hus” og privat utbygging i sentrum er bra, men det kan ikke føre til at vi glemmer de som ønsker å bygge på kommunens regulerte tomter i bygder utenom sentrum. Vi skal heller ikke glemme at det faktisk finnes de som er villig til å avgi arealer for boligbygging uansett om det er i sentrum eller ute i bygdene rundt.

Eksempler:

1. Ungt par fra Eresfjord, får tildelt tomt i regulert kommunalt boligfelt i Frisvollhagen i Eresfjord – Det som det unge paret opplever, er slik jeg vurderer det, tragisk.

2. ”Haram-feltet” i Eresfjord.

Jeg ber ordføreren orientere kommunestyret om saksgangen i tomtetildeling generelt i Nesset, og om det konkrete tilfellet i Frisvollhagen spesielt. Jeg ber også om en status i saken som gjelder ”Haramfeltet” i Eresfjord.

4. Trygghetsalarm i Nesset – lik trygghet for alle i Nesset.

Arbeiderpartiet forutsetter at alle innbyggere i Nesset som har fått innvilget trygghetsalarm, skal ha den samme trygghet uansett hvor de bor i kommunen.

Viser til mitt spørsmål i kommunestyret 12. desember 2013, og ordførerens svar gjennom rådmannen i det samme møtet..

Er forholdet til de pårørende eller andre/naboer, blitt formalisert?

5. Klassifisering av fylkesvegnettet – strekningen Stubø-Mittet

Fylkeskommunens invitasjon til å gi høringsuttalelse kom på kommunehuset i september 2013. Frist for kommunens høringsuttalelse var satt 18. oktober 2013. Ingen ting skjedde fra Nesset kommunes side, noe som ble mottatt med stor forbauselse blant fylkespolitikerne. Hva skjedde i denne saken, er dette et eksempel på at vi i Nesset ikke har politisk kontroll?

Ordfører. Jeg takker for at du på kommunestyrets møte 24. april 2014, besvarer de 5 spørsmålsstillingene jeg har forsøkt å uttrykke.

Mellvin Steinsvoll, Nesset Arbeiderparti