Bergmesteren Raudsand AS overtok for få år tilbake ansvaret for deponiområdet der det ligger store mengder med såkalte bigbags med avfall etter tidligere tiders industrivirksomhet i bygda. Bergmesteren har i ettertid fått pålegg fra Miljødirektoratet (MDIR) om å avslutte de gamle deponiene. Dette er et arbeid de ifølge daglig leder Harald Storvik er kommet godt i gang med. Samtidig ønsker man å tilrettelegge for ny aktivitet innenfor det gamle gruveområdet med etablering av anlegg for sluttbehandling av farlig avfall.

Veidekke er inne som 50 % eier av Bergmesteren Raudsand AS som i tillegg eiers av Harald Storvik og to personer til.

– Veidekke er størst i Norden på bygging av fjellhaller. Det gjør et nytt prosjekt på Raudsand spesielt interessant for oss, sier Storvik.

Motstand i Brevik

Teknisk Ukeblad har i sin siste utgave en større artikkel om de nye avfallsplanene på Raudsand. Bladet forteller at norske myndigheter er på jakt etter andre avfallssteder da deponiet på Langøya i Ytre Oslofjord snart er fullt. Det har vært sett på muligheten av å åpne deponi i de gamle gruvene i Brevik i Telemark. Disse ligger imidlertid svært nær bebyggelse, og prosjektet har fått lokalbefolkningen mot seg.

Det er ikke avgjort hvor det nye deponiet skal legges. Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS sier til Driva at det vil fungere utmerket å skyte fjellhaller inn i gneisfjellet på Raudsand og behandle og oppbevare avfallet der.

– Fjellgrunnen der hallene er tenkt plassert består av gneis som er svært tett og egner seg for slik bruk. Geologer har vurdert området som egnet. Vi er i en tidlig fase av prosessen. Det vil gå fra to til tre år før et eventuelt deponi er klart. Det er meningen å skyte fjellhaller en kilometer inn i fjellet.

Alle typer avfall

– Hva slags avfall skal lagres der?

– Det kan være syrer og baser som skal stabiliseres med gips eller kalk. Det er snakk om et anlegg som skal behandle de fleste typer avfall. Det finnes ikke tryggere sted enn fjell.

– Hvordan tror du innbyggerne på Raudsand vil ta imot et slikt anlegg?

– Det gjenstår å sjå. Tirsdag 5. april inviterer vi bygdefolket til et informasjonsmøte på samfunnshuset. Der skal vi informere om planene sammen med fagfolk på området. Dersom det blir stor motstand mot prosjektet blir det trolig ingen ting av.

- Er det mange arbeidsplasser som vil følge et slik anlegg?

– På Langøya er det rundt 100 ansatte. Anlegget der er fullt og skal stenges. Dersom det blir noe av planene vil et anlegg på Raudsand kunne ta imot 500.000 tonn avfall årlig.

Dersom Raudsand blir valgt vil det først måtte gjøres grunninvesteringer i størrelsesorden 100–140 millioner kroner i atkomsttunnel, industriområde og prosessanlegg. Deretter vil det komme årlige investeringer for mellom 70 og 90 millioner kroner for å sprenge nye haller.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) i Nesset kommune sier til Teknisk Ukeblad at han er positiv til planene og viser til til at både i kommuneplanen og i kommunens strategiske næringsplan er området ved den gamle gruva satt av som et framtidig deponi. Formannskapet har gitt sin tilslutning til å starte med reguleringsarbeidet.