Mange av høringssvara til valg av løsning for ny barneskole på Øye er negativ til en sambygging med ungdomsskolen som politikerne i Surnadal ønsker.

Et ankepunkt er om det er rett å ha en 1-10 skole av frykt for miljøet til de minste elevene. Et annet ankepunkt er at de to skolene i ny og sammenbygd drakt får færre kvadratmeter å boltre seg på enn de har hver for seg.

Debatten i kommunestyret bar preg av ønske om å gå videre med valget av løsning og lage et forprosjket der det blir ei brei medvirkning, også av alle som er motstandere av valg av løsning. Dette mener politikerne er bra for å fundamentere ei endelig løsning bedre.

Likeledes mener kommunestyret det må ses på om det er mulig med gjennbruk av deler av gamle Øye skule for å gjøre det rimeligere for kommunen og for kanskje å skjerme de minste elevene i et separat bygg.

Kostnaden med en sammenbygd 1-10 skole er per i dag rundt 150 millioner kroner om tidsplanen med innflytting høsten 2019 holder.

Kommunestyret velger å gå videre med forprosjekt med sammenbygging som løsning, men vedtar å be Sintef byggforsk se på kostnader ved gjennbruk av gammel bygningsmasse. Og likeledes bes plannemnda se på muligheten for blant annet å gjøre bruk av solstrøm.

Helt på slutten av kommunestyremøtet kom Ap på at Sintef byggforsk ikke var rett å ha med i vedtaket fordi det strider mot anbudsregler og navngi leverandører i vedtak. Saken blei åpna igjen, og det blei stemt over nytt forslag til ordlyd som sier relevant forskningsmiljø i stedet for Sintef byggforsk og det fikk flertall.