Regjeringa åpner for felling av 42 ulv i vinter. 26 utenfor og 16 innenfor den såkalte Ulvesonen. Norges Bondelag og Senterpartiet mener dette er for dårlig spesielt siden en flokk som anses som værre enn andre, Slettåsflokken, fredes. Også NJFF reagerer negativt, det sammer gjør NOAH-for dyrs rettigheter, men av andre grunner.

- Slettåsflokken er den mest nærgående for både mennesker og dyr som lever innenfor ulvesona. Derfor burde også denne flokken tas ut. At uttaket er redusert med en flokk øker i tillegg risikoen for at ulvesona blir et ulvereservat, noe som vil gå enda hardere utover både befolkningen i området og tilstøtende prioriterte beiteområder, sier Einar Frogner i Senterpartiet og får støtte av Bondelaget.

På den andre siden står naturvernforkjempere og NOAH for dyrs rettigheter. Ulvejakta regjeringa gir klarsignal til er stoppet i tingretten. NOAH mener miljøministerens beslutning om å gjøre et nytt vedtak på samme antall ulver, og i tillegg åpne for ulvejakt innenfor beskyttelsessoner - etter at retten stoppet ulvejakten - plasserer Norge på jumboplass innenfor artsvern.

- Departementet kan ikke bare heve seg over retten og gjøre et nytt vedtak om skyting av like mange ulver utenfor sonen, i tillegg til to flokker innenfor beskyttelsessonen, uten at saken er behandlet. Noe av grunnlaget for at jakten ble stoppet, var at den faglige, biologiske vurderingen av om regjeringen overholder Bernkonvensjonen, manglet. Den mangler fortsatt. Et par retoriske grep i vedtaket endrer ikke dette, og det er svært kritikkverdig at departementet ikke ser eller vil se dette, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Den norske ulvstammen holder hovedsaklig til på indre østland. Men ulven er et dyr som streifer lange veger og er observert og dokumentert skadegjører også på Indre Nordmøre og en ulv er skutt på Tingvoll.

Det er ikke bare politikere, bønder og naturvernere som reagerer på regjeringens vedtak om ulveuttak. Jegerne er også kritisk til regjeringens vedtak. Norges Jeger- og Fiskerforbund reagerer negativt på Helgesens begrunnelse for ikke å åpne for felling av Slettåsflokken. Forbundet aksepterer at terskelen for felling innen sonen er høyere enn utenfor, men aksepterer ikke at det nå etableres en praksis der reservatpolitikken videreføres.

- NJFF kan ikke se at Helgesen fullt ut har brukt de muligheter som loven gir, og heller tatt hensyn til Stortingets klare signaler, i sin behandling av klagesaken, uttaler Espen Søilen, generalsekretær i NJFF.

- Dette betyr at man opprettholder det høye konfliktnivået, istedenfor å benytte den muligheten man hadde til å dempe konfliktene gjennom en aktiv ulveforvaltning også innen ulvesonen, sier Sølien.