- Vi ser god effekt av å skille rovvilt og beitedyr med bruk av forvaltningsområder

foto