Høyre ber nå kommunaldirektøren ta de signalene som kommer frem i helse- og omsorgstjenesten på ramme alvor;

  • Skyhøyt sykefravær på 12%

  • 1 million i måneden i vikarbruk i 2023

  • Ansatte etterlyser samarbeid

Høyre leser i Driva avis den 19.1.24 at leder i fagforbundet Oddny Hafsås Oldervik er meget kritisk til dagens ledelse og de prioriteringer som gjøres. Det brenner i helse– og omsorgstjenesten i Sunndal, ifølge fagforbundslederen. Å lytte til ansatte vil være meget avgjørende for å løse de utfordringer som påpekes, sier hun.

Oddny Hafsås Oldervik adresserer helt tydelig til ledelsen i tjenesten og kommunedirektøren at vi er på et svært dårlig spor fremover. Skyhøyt sykefravær kan også være en indikator på mangelfull ledelse.

Endring i struktur og ledelse?

Utfordringene i helse- og somsorgstjenesten har pågått over tid, er slitasjen blitt for stor på ledelsen? Er det slik så er det ledelsen som må ta ansvar.

Dette er spørsmål som kommunedirektøren nå bør vurdere. Høyre mener også at det ikke lengre er fremtid i å vise til at våre problemer er sammenfallende med mange andre kommuner – våre brukere /pasienter og ansatte er ikke tjent med en slik forklaring lenger, nå trenger vi handling.

Helse- og omsorgssjef Anne Berit Vullum var også selv ute i Driva avis sist uke hvor hun ytret sin bekymring for vikarbruk og manglende rekrutering. Vi ble der fremlagt tall fra vikarbruken i 2023 på 1 million per måned. Samtidig som vi politikerne desember 2023 vedtar 6,8 millioner i vikarbruk i økonomi - og handlingsplan 2024-2027. Hva er riktig? I så fall har vi styrefart langt over det vi har planlagt, da kreves handling.

Høyre føler nå at det er viktig og riktig, å ta bladet fra munnen. Nå må det handling til, for dette er ikke bærekraftig fremover.

Et samlet kommunestyre var også enstemmige i at vi ønsker å prioritere egne ansatte før vikarbruk etter forslag fra Sunndal Høyre. Vi forventer at dette også blir en (1) del av løsningen fremover.

Her er det enstemmige vedtaket fremmet av Høyre:

Til Helse- og omsorgstjenesten

3.1. Tiltak knyttet til ferieavvikling og innleie av vikarer

Innleie av helse- og omsorgspersonell er kostbart. Høy bruk av innleid personell vil over tid også redusere tjenestens kvalitet. I administrasjonens forslag til budsjett for 2024 foreslås 6,8 mill. avsatt til tiltak knyttet til ferieavvikling og innleie av vikarer.

Vi foreslår at det åpnes for å bruk av disse midlene mot egne ansatte for å redusere behovet for innleid arbeidskraft fra bemanningsbyrå. Økonomisk kompensasjon for å flytte hovedferien fra de hardt pressede sommermånedene kan være eksempel på slik bruk. Det forutsettes at alle tiltak er forankret i trepartssamarbeidet.

Asbjørn Tronsgård

Sunndal Høyre