Innlegget fra Irene Røe Vaagan var i aller høyeste grad satt på spissen. I årets budsjett var det ikke noen kutt for enhetene og kirkelig fellesråd fikk midler til diakonstilling. Det er tidligere bevilget 1 mill kr til grunnundersøkelser på kirkegårdene. Den daglige driften går godt med den rammen kirkelig fellesråd har I dag og gravferder utføres slik de skal.

Etter orientering fra kirkeverge under møte i driftsutvalget 24.10.24 fikk vi en god orientering om drift og utfordringer med vedlikehold.

Regnskapstallene for 2023 viser tydelig at bevilget ramme stort sett går til å betale lønn. Det er åpenbart for lite penger til vedlikehold og rasjonell drift. På bakgrunn av orienteringa vi fikk fra kirkeverge ble det protokollført samt sendt brev til ordfører den 24.01.24.

Et enstemmig driftsutvalg protokollførte dette.

«Driftsutvalget er bekymret for vedlikeholdet for kirkene og gravplassene våre. I budsjett for 2024 utrykte kirkelig fellesråd et behov for vedlikeholdsmidler i underkant av 700 000 kr. Etter orientering fra kirkeverge i driftsutvalget 24.01.24 ser vi at kirkelig fellesråd i fremtiden vil få et vedlikeholdsetterslep. For å forhindre fremtidig vedlikeholdsetterslep ønsker vi at formannskapet får samme orientering fra kirkeverge og tar saken opp  til ny behandling om å tilføre vedlikeholdsmidler for 2024.»

Veien videre blir derfor å få saken opp i formannskap og kommunestyret. Det er ordfører som godkjenner saksliste før hvert møte. Saken er ferdig utredet, det er bare å få den inn på sakslista.

Leder i driftsutvalget Marte Halvorsen